Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ: 12

SİLVAN ÂLİMLERİ-1 1. Hüseyin Fehmî Efendi (d. 1290/1873) 1. 1. Hayatı Silvan Medresesi’nde 1800’lü yıllarda tedrisat yapıldığını Hüseyin Fehmî Efendi’nin burada müderrislik yapmasından anlıyoruz. 1873 yılında doğan Hüseyin Fehmî Efendi’nin babası aslen Cizreli olan Abdullah’tır. Mahlası Rahmî olan babası, Kur’an hâfızı ve fıkıh âlimiydi. Hüseyin Fehmî henüz dört yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i ezberledi ve 32 yaşında medrese eğitimini tamamlayıp icazet aldı. 1325/1907 yılında girdiği sınavı kazandı ve 1327/1909 yılında Silvan Medresesi’nde müderris olarak göreve başladı. Birçok talebe yetiştirdi ve onlara icazet verdi.

facebook-paylas
Tarih: 26-04-2021 00:50

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ: 12

1. 2. Eserleri

Hüseyin Fehmî Efendi Kürtçe ile beraber Arapça ve Türkçe de biliyordu ve bu dillerle okur ve yazardı. Eser olarak Beyan ilmiyle ilgili “Risale-yi Ebubekiriyye” adlı kitaba yazdığı bir şerhi vardır.

2. Molla Ahmed Müftü (ö. 1327/1909)

Osmanlılar Döneminde yaşamıştır. Silvan’da müftülük yapmış ve oraya yerleşmiştir. Seyda Molla Hüseyin Küçük onun öğrencisidir ve ondan icazetname almıştır. Silvan eski müftüsü Molla Yakûb ve Hazrolu Molla Ali de onun öğrencileridir.  Seyda Molla Hüseyin Küçük, bu hocasının vefatı üzerine Ebced Hesabıyla onun vefat tarihine de işaret eden Arapça bir şiir söylemiştir. Şiirin başlangıç beyti Türkçe şöyledir:

Ziyaret edeceksen Müftü Ahmed’i ziyaret et ve dur!

Sebü’l-Mesanî’yi (Fatiha Suresi’ni) oku da öyle git!

3. Seyda Molla Hüseyin Kiçik/Küçük (ö. 1955)

3. 1. İsmi ve Lakapları

Seyda Molla Hüseyin Küçük, Osmanlı dönemine ait sicil-i ahval arşivlerinde bizzat kendisi tarafından yazılan veya cevap verilen bir yazıda kendisi ve babası Abdullah Bey için şöyle demiştir: “İsmim Hüseyin; mahlasım Fehmî, pederimin ismi Abdullah, mahlası Rahmî. Her ikimiz de ismimizle yad olunuruz.” Ayrıca diğer bir lakabı da “Kiçik”tır. Cizre’de okurken bu lakap seydası tarafından verilmiştir. Bulunduğu medresede Hüseyin adında başka bir öğrenci daha varmış, ikisinin birbirinden ayırt edilmesi maksadıyla hocası tarafından ona “Kiçik” denmiştir. Kiçik, Cizre’de konuşulan Kürtçede küçük demektir. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca hoca küçük soyadını alır ve halk arasında onunla meşhur olur. Medresede ders vermeye başladıktan sonra kendisine “büyük âlim” ya da medrese geleneğinde en büyük hoca” anlamına gelen “Seyda” denmiştir. Yazdığı bazı metinlerde kendisi için “Ebû Muhammed” (Muhammed’in Babası) künyesini kullanmıştır.

3. 2. Çocukluğu

Seyda Molla Hüseyin 1290/1871 yılında Cizre yakınlarındaki Deştadahl köyünde doğmuştur. Babasının adı Abdullah, annesinin ismi Ayşe’dir. Henüz süt emerken annesini, üç yaşlarında iken de babasını kaybetmiştir. Babası Kur’an Hafızı ve Şafiî bir âlimdi. Seyda henüz kundakta iken dayısının kızı Şerife ile beşik kertmesi yapılmıştır.

3. 3. Medrese Tahsili

Seyda 5-6 yaşına geldiğinde Kur’an öğrenmesi için dayısı tarafından Hüseynî köyü İmamına götürülmüştür. Seyda burada, Amme ve Duha Surelerini ezberlemiştir. Fakat o okumaya pek meraklı olmadığı ve sürekli zamanını oyunla geçirdiği için okuduklarını da unuturmuş. Bunun üzerine dayısı onun okumayacağını düşünerek koyun gütmeye göndermiştir.

Seyda daha sonra bir gün şöyle bir rüya görür: İnsanlar mahşerde toplanmış ve herkes hesap sırasını bekliyormuş. Sıra ona geldiğinde ve mahkeme heyetinin huzuruna çıktığında, mahkeme başkanı onun ismini ve suçunun ne olduğunu sorar. Mahkeme heyetinden birisi onun adının Hüseyin olduğu ve okuduğu Kur’an-ı Kerim’i unutmaktan başka bir suçunun bulunmadığını söyler. Mahkeme başkanı, “unuttuğunu tekrar öğrenmesi durumunda biz onu hesaba çekmeyiz” der. Seyda uyanınca rüyada konuşan iki şahsın Hz. Peygamber ve Hz. Ali olduğuna inanır ve okumaya karar verir.

Seyda bundan sonra günde iki defa koyunları terk edip köy imamından ders almaya gider. Daha sonra okumak maksadıyla bir gün dayısından habersiz elbiselerini ve çantasını alıp Cizre’ye gider. Orada birçok medreseyi dolaşır. Fakat bazıları medreselerinde öğrencilerin çok olduğunu, bazıları ise öğrencilere verilen “ratib/tayin”lerin yetersiz oluşunu gerekçe göstererek hocayı kabul etmemişlerdir. En son bir medreseye kabul edilir. Seyda burada üç ay içerisinde Kur’an-ı Kerim’i tekrar baştan sona hatmetmiştir. Hoca burada okurken bulunduğu medresede Hüseyin adında başka bir öğrenci daha varmış ve ikisinin birbirinden ayırt edilmesi maksadıyla hocaya küçük anlamına gelen “Kiçik” lakabı verilmiştir. Yine medrese eğitimine devam ederken durumunun kötü olmasından ötürü o yörede bulunan yaşlı bir kadına ücret karşılığı Kur’an okumayı öğretir. Hocası bunu öğrenince öğrencileri toplar ve onlara şöyle der: “Hüseyin bu işi para karşılığı yaptığı için ona Feqî Hüseyin demeyin, Feqî Şeytan deyin!” Seyda bu medreseden çıkar ve bugün Siirt’in Pervari ilçesine bağlı bir belde olan Bêdar köyüne gider; bu köyde Şeyh Abdullah Bêdarî adlı âlimden ders alır. Seyda, medrese muhitinde yazarının adıyla “Molla Câmî” olarak bilinen ama asıl adı “el-Fevâidu’d-Diyâiyye” olan eseri okuyuncaya kadar bu hocasının medresesinde kalmıştır. Bu medresede bulunan öğrenciler derslerini okuduktan sonra yemeklerini yer ve yatarlarmış. Molla Hüseyin yatmaz ve her gece medresenin yakınında “holik” denen kulübeye giderek çıra ateşinin ışığında dersini ezberlermiş. Bir gün medrese arkadaşlarından bir talebe onun yanına gelerek şöyle der: “Buradan hemen gitmen lazım; eğer gitmezsen Hocamız ölecek.” “Neden?” diye sorunca şu cevabı alır:  “Sen her akşam buraya geldiğinde hocamız oturur ve sana bakarak ağlar. Sen böyle yapmaya devam edersen seydamız ağlamaktan ölecektir.” Bunun üzerine oradan Siirt’e gider ve Siirtli Molla Halil’in oğlu Molla Mustafa’dan ders almaya başlar. Bir süre sonra hocası vefat eder. Bunun üzerine Molla Halîl’in torunu olan Molla Hamid’in yanında eğitimine devam eder.

Seyda Siirt’ten sonra Bitlis’e gitmiş ve orada Şeyh Fethullâh Verkânsî’den Mantık ilmiyle ilgili “Şerhu’ş-Şemsiyye” ve Belagat ilminin “Meanî” dalıyla ilgili “Muhtasaru’l-Me‘ânî” adlı eserleri okumuştur.

Seyda, Şeyh Fethullah Verkânsî’nin vefatından sonra Silvan’a gelmiş ve eğitimini tamamlayıncaya kadar Müftü Molla Ahmed Hamdî’den okumuş ve ondan icazet almıştır.

3. 4. Müderrisliği ve Talebeleri

Seyda hiçbir maaş ve ücret almadan en az 40 yıl fahri müderrislik yapıp ders vermiştir. Ancak daha sonra girdiği sınavda başarılı bulunduğundan resmi olarak müderrislik görevine devam etmiştir. Bu ise, çok az bir süredir. Seyda’nın şüphesiz en büyük eseri, büyük emek sarf ederek yetiştirdiği talebeleridir. Ondan icazet alan talebelerin çoğu müderrislik yaparak kendileri de âlimler yetiştirmişlerdir.  Seyda’nın meşhur olmuş talebelerinden bazıları şunlardır:

1)Şeyh Ahmed Haznevî,

2)Molla Zahir Tendurekî,

3)Molla Hasan-ı Tilmizî,

4)Molla Abdullah Koğî,

5)Seyda Hacı Fettah Hazroyî,

6)Molla Abdurrahman Hezroyî,

7)Seyyid Abdurrahman İs‘irdî,

8)Şeyh Muhammed Bezvânî,

9)Molla İbrahim Tanîrî,

10)Abdulkadir Efendî,

11)Şeyh Abdurrahman Arboyî,

12)Ali Arslan (yazar),

13)Seyyid Ali Findikî,

14)Abdurrahman Efe,

15)Silvan kadısı Hanili Abdulkadir Efendi.

3. 5. Tasavvufi Kişiliği

Doğudaki hocaların çoğu gibi, Seyda da ilme ilgi gösterdiği gibi tasavvufa da önem vermiştir. Onun bazı hocalara yazdığı mektuplar ve yapmış olduğu şiddetli uyarılar onun tasavvuf konusunda çok titiz olduğunu göstermiştir. Seyda tasavvufta önce Şeyh Abdulkadir Hezanî’ye intisap etmiş, onun vefatından sonra Norşin’e giderek Şeyh Diyaeddin/Hazret’e bağlanmıştır. Hazret onun ilmî kişiliğinin önde olduğunu bildiği için kendisine, “Ben sana fazla vird vermem; sen ilim ve tedrisatla meşgul ol” demiştir. Onun Hazret hakkında yazdığı 23 beyitlik Arapça kaside, şeyhine karşı olan bağlılığını ve sevgisini somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Seyda’nın tasavvufî icazet aldığı diğer bir şeyh de İtalyanların Libya’yı işgal etmesinden sonra Diyarbakır’a gelen Senûsî Şeyhi’dir. Hoca, Diyarbakır’da onu ziyaret etmiş ve ondan tasavvufî icazet almıştır. Hoca birçok Şeyh’ten tarikat izni almasına rağmen mürit toplamamıştır. Onun insanlarla münasebeti ilmî bir çerçevede olmuştur. Seyda’nın öğrencileri arasında Şeyh olanlar da vardır. Örneğin, Suriye’de Şeyh Ahmed Haznevî, Silvanlı Şeyh Muhammed Bezvânî ve Seyyid Ali Findikî bunlardandır. Seyda o kadar zahidane bir hayat yaşayıp dünyaya karşı o kadar ilgisiz kalmıştır ki, paraları bile tanımaz ve yanında para taşımazdı. Sabahtan itibaren medreseye gelir; yatsı namazına kadar medresede öğrenciler arasında kalırmış. Yemeğini evden getirtir; öğrencilerle birlikte yermiş. Bütün hayatı boyunca İslam’ın hükümlerine ve emirlerine azami derecede dikkat edermiş.

Ezan Türkçeleştirildiği dönemde Seyda Cuma günü bile camiye gitmez olmuştur. İlçe Kaymakamı onunla görüşmek istemiş, ama kaymakam farz ibadetlerini yerine getirmediğinden Seyda görüşmek istememiştir. Bir keresinde ilçe müftüsü, Seyda’nın oğlunu çağırarak hükümetin işi sıkı tuttuğunu ve babasının cami hücresinde öğrenci okutmaması gerektiğini söylemiştir. Bunu üzerine Seyda öfkelenerek “Hayır! Vallahi ben feqîsiz dayanamam” demiş ve talebeleri o sene her zamankinden daha fazla olmuştur. Bu olay Hocanın ilim öğretmeye ve öğrenci yetiştirmeye ne kadar hırslı olduğunu göstermektedir. Zaten o, ömrünün büyük bir bölümünü o yolda harcamıştır. Vefatına kadar sabah namazıyla medreseye gidip, yatsıya kadar orada talebeler arasında zamanını geçirmesi de bunun göstergesidir.

3. 6. Eserleri

Seyda birçok konuda eser yazmıştır. Osmanlı Sicil-i Ahval Defterindeki bilgilere göre, “Risale-i Ebû Bekriyye”yi şerh etmiş ve diğer birçok kitaba şerh yazmıştır. Kürtçe, Arapça, Farsça ve Türkçede okuryazar olduğunu kendisi ifade etmektedir. Bu da onun birden fazla dilde eser yazabilen bir âlim olduğunu göstermektedir. Eserlerinden bazıları şunlardır:

 “el-Kavlu’l-Mevsûk fî Cevâbi Tenkîdati Mufti Çêrmûk":

Bu eser toplam 92 sayfadan oluşmaktadır. Ayrıca eserin sonunda esere ait 12 sayfalık bir bölüm daha mevcuttur. Seyda Molla Hüseyin Küçük bu risalenin tamamını çağdaşı olan Çermik müftüsünün tasavvufun hassas noktalarından “tevessül”, “rabıta” ve “istiğase”gibi hususlarla ilgili yazdığı eleştirilere verdiği cevaplardır. Müftünün manzum olarak yaptığı eleştirilere Seyda da manzum olarak cevap vermektedir. Müftünün tevessülün reddine dair 8 beytine 13 beyitle cevap vermektedir. Orta boy sayfalardan oluşan bu kitap tasavvuf çevrelerinin savunmada büyük sıkıntı çektikleri rabıta, tevessül ve istiğase konularında önemli bir kaynaktır. Seyda bu kitapta ilmî bir üslup takip ederek savunduğu hususları ayet, hadis ve selef âlimlerin konuyla ilgili görüşleriyle desteklemektedir.

Şerhu’l-Verdeti’n-Naddâre fi’l-Mecazi ve’l-İsti‘are:

Seyda’nın bu eseri, “el-Verdetu’n-Naddâre” adlı eserin şerhidir. 88 sayfadan oluşan bu eser, Belâgat ilminin konularından olan teşbih, istiare ve kinaye hakkında bilgiler içermektedir.

 “Fethu’l-Cel’îl ale’l- Ma‘fuvvat”:

127 sayfadan oluşan bu kitap 1973’te İstanbul’da basılmıştır. Siirtli Seyda Molla Halil’in “Mafuvvat” adlı eserinin şerhidir. Molla Halil kendi metninde normalde haram ve yasak olan bazı şeylerin bazı zarurî durumlarda haram olmadığına ilişkin fetvalarını 38 madde halinde anlatmaktadır. Seyda bu metne yazdığı şerhte bu 38 maddeyi kelime kelime şerh etmiştir. Ayrıca şerhi yaparken ayet ve hadislere başvurması, Molla Hüseyin’in fıkha ne kadar vâkıf olduğunu göstermektedir. Bu özelliklerinden ötürü kitap Şafii hocalar tarafından çokça tutulmaktadır. Seyda önsözde bu eserini şu şekilde tanıtmaktadır: “Bu, Üstad Mevlana Molla Halil Siirdî’nin Mafuvvat adlı eserine yazdığım kitaptır. İsmini “Fethu’l-Celîl” koydum. Kardeşlerimden ricam, buna kabul gözüyle bakmalarıdır. Allah’tan isteğim bunun acilen fayda vermesi ve beni ahirette sevabından mahrum bırakmamasıdır”. Seyda bu çalışmasını 1973 yılında tamamlamıştır.

Bazı Şiirleri:

Seyda birçok ilimde büyük âlim olduğu gibi, aynı zamanda bir şairdi de.  Ona göre, şiir hayırlı bir şeyi ifade ediyorsa, gereklidir. Bundan dolayı olacak ki söylediği şiirler ilmî bir meseleyi açıklamakla ya da bir hocasını, şeyhini övmekle veya öğrencisini irşat etmekle ilgili olduğu görülmektedir. Öncelikle “el-Kavlu’l-Mevsûk” adlı kitabında önemli sayıda beyitleri bulunmaktadır. Ayrıca hocası olan Silvan müftüsü Ahmed Hamdî, Şeyhi olan Hazret ve öğrencisi Şeyh Muhammed Bezvanî hakkında şiir söylemiştir.

 
Bu haber 724 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI