Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-18

KULP ÂLİMLERİ 1. Şeyh Ömer Duderiya (ö.1894) Kulp’un Babêcanika köyünde doğan Şeyh Ömer Duderiya’nın babasının adı Yusuf, büyükbabasının adı Molla Feyat’tır. Kalikê Mela Menco olarak tanınan bir âlimin yanında medrese tahsiline başlamış, daha sonra Serhat bölgesine giderek tahsilini burada tamamlamıştır. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra tasavvuf ve tarikat ameli için önce Silvanîn Baxçe köyüne gitmiş, daha sonra Şeyh Kasım Telanî’nin müridi olup ondan Kadirî tarikatı üzerine hilafet almış ve Kulp’a dönerek burada irşadhizmetlerine başlamıştır.

facebook-paylas
Tarih: 03-05-2021 00:30

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-18

 

Şeyh Ömer, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşına1000 (bin) müridi ile katılmış ve bu savaşta gösterdiği kahramanlıktan dolayı devlet tarafından Sancak-ı Şerîf ile mükafatlandırılmıştır. Bu sancak halen de türbesinde mevcuttur.1894 yılında vefat eden Şeyh Ömer geride çok sayıda halife bırakmıştır. Bu halifelerden üçü şunlardır: Şeyh Mahmûd Erzerûmî, Şeyh Mahmûd Kulpî, Şeyh Muhammed Mardînî.

2. Şeyh Muhammed Emîn Duderiya (1894-1942)

Soyadı Eren olan Şeyh Muhammed Emîn, Kulp’un Duderiya köyünde dünyaya gelmiştir. Bu köyün şimdiki Türkçe adı Konuklu’dur. Medrese tahsilini  Hacı Molla Tayyib Muşî’nin yanında tamamlayan Şeyh Muhammed Emîn, icazetnamesini da bu hocasından almıştır. İcazetnama aldıktan sonra Kadirî tarikatından hilafet almak için Siiert’in Telan köyüne gitmiş, fakat buradaki mürşidler ona demişler ki: “Biz senin abine hilafet verdik; aynı aileden iki kişiye hilafet vermeyiz”. Şeyh Muhammed Emîn bunun üzerine Şeyh Muhammed Küfrevî’nin yanına gidip ondan hilafet almış ve Kulp’a dönmüştür.

Bir evlilik yapan Şeyh Muhammed Emîn’in bu evliliğinden 5’i erkek, 3’ü de kız olmak üzere beş çocuğu olmuştur. Erkek çocukları şunlardır: Celal, Nureddîn, Ubeydullah, Fehmî, Bahaddîn. Kızlarının isimleri de şöyledir: Pîrozhan, Rukyete, Latîfe.

Şeyh Muhammed Emîn kendi zamanında meydana gelen Şeyh Said ve Seyyid Rıza kıyamları bağlamında iki kez sürgüne gönderilmiştir. Birinci sürgünü Ankara’ya, ikinci sürgünü de Aydın’a yapılmıştır. 1942 yılında sürgünde vefat eden Şeyh Muhammed Emîn daha önce çocuklarına şu vasiyette bulunmuştur: “Eğer ben burada sürgünde ölürsem ve beni burada defnederlerse, yıllar sonra da olsa cenazemi buradaki mezarımdan çıkarın ve memleketimize götürün”. Çocukları babalarının bu vasiyetine binaen onun cenazesini vefatından 6-7 yıl sonra Diyarbakır’a getirmiş ve Rağıbiye Camii’nde namazını yeniden kıldırdıktan sonra Kulp’a götürüp burada defnetmişlerdir.

3. Şêx Siracedînê Duderî (d. 1936)

1936 yılında Kulp’un Duderiya köyünde doğmuştur. Babasının adı Heybetullah’tır. Medrese tahsilini şu hocaların yanında görmüştür: Seyda Molla Emînê Akkîkê (Kulp), Seyda Molla Abdullah Koxî, Seyda Molla Abdullah Kerrî (Kulp), Seyda Molla Abdussamed Zelakî (Bismil).

Şeyh Siraceddîn tasvvuf amelini Şeyh Muhammed Nurullah Mosılî’nin halifesi olan Şeyh Muhammed Sıddık Telanî’nin yanında tamamlamış ve ondan Kadirî tarikatında hilafet almıştır. 1975-1990 yılları arasında Bismil’in Îngicî ve Hogira köylerinde imamlık yapmış ve daha sonra kendi köyü Duderiya’ya giderek burada yaptırdığı medresede müderrislik yapmıştır.

4. Seyda Molla Abdülhadi Araşki  (1926-2000)

Seydanın soyadı Kaya’dır. Kulp’un Araşki köyündendir. 1926 yılında doğmuştur. Medrese eğitimini askerlik görevini tamamladıktan sonra yapmıştır. Başlıca hocaları şunlardır: Molla Şemseddîn, Aliparlı Molla Abdüsselam, Molla Salih Tanrıverdi, Molla Musa Badıkî (Seyda icazetnamesini bu zattan almıştır).

Seyda Molla Abdülhadi bazı köylerde fahri imamlık yaptıktan sonra yaklaşık 50 yaşlarında iken Diyarbakır’a gelerek kısa bir süre resmi imamlık da yapmıştır. Ancak idarecilerin tutumları sebebiyle istifa etmiş ve hayatını kitapçılık yaparak kazanmaya başlamıştır. Kitapları çok sever ve kitaplar hakkında oldukça bilgi sahibiydi. Seyda daha çok hadis ve fıkıh alanında meşhurdu. Taassup derecesinde Şafii mezhebine bağlıydı. Kendisine bir konuda soru sorulduğunda delilleri ile cevap verirdi. 2000 yılında Diyarbakır’da vefat eden ve Mardin Kapı Mezarlığı’nda defnedilen Seyda aynı zamanda eser veren üretken bir âlim olarak da bilinmektedir. Bazı eserleri şunlardır.

Hulasatu’l-Beyan fi Hakikati’l-İslam ve İnsaniyyet’l-İnsan: İslam ve insan ilişkileri hakkında yazdığı bu eserde insanın yaratılış amacı, eğitim ve insan, din ve insan, din ve toplum, din ve dünya, insanın inanç, ibadet, ahlak, tasavvuf vb. karşısındaki durumu gibi konuları ele almıştır. Kitap 180 sayfa olup Diyarbakır’da İslamî Kitapevi tarafından basılmıştır.

Tefsîru Sûreti Lukmân: Bu eser, Kur’an-i Kerim’in Lokman Suresi’nin tefsirini kapsamaktadır. Bir kitapçık şeklinde basılmıştır.

Menhecü’l-Mubîn: Tasavvufa dair bir kitaptır.

Bazı ayet ve hadislerin şerhiyle ilgili bir kitap: Seyda tam ismi belli olmayan ve bazı ayet ve hadislerin şerhi hakkında olan bir kitabını bastırmak için Şam’a göndermiş, ancak kitabın akıbetinden haber alınamamıştır.

Aynı zamanda bir hadis araştırmacısı olan Seyda, ünlü hadis kitabı “Riyazus-Salihîn”de geçen 40 kadar hadisin zayıf olduğunu tespit etmiştir.

5. Prof. Dr. Celal Yıldırım (d. 1932)

1932 yılında Kulp’ta doğdu. 1945 yılında ortaokulu bitirdi. Medrese eğitimine babasının yanında başladı. Daha sonra Türkiye ve Mısır’da çeşitli medreselerde 15 yıl İslamî ilimleri tahsil etti. Aydın, Afyon ve İzmir’de müftülük yaptı. Emekli olduktan sonra İstanbul’da ilmî çalışmalarını yürütmeye başladı. Evli ve dört çocuk babasıdır. Bu akademisyen âlimin çok sayıda araştırma, inceleme ve çevirileri vardır.

6. Müftü Molla Salih Tanrıverdi (1913/1981)

1913 yılında Kulp’ta doğdu;  1981 yılında Diyarbakır’da vefat etti.  İlkokulu dışarıdan, imtihana girerek bitirdi. On sekiz yıllık medrese tahsili süresince Arapça, Farsça öğrendi, dini ilimleri tahsil etti. 1937 yılında Seyda Molla İbrahim Efendi’den icazet aldıktan sonra fahri İmamlık yapmaya başladı. Bu arada medresede müderrislik yaparak Arapça, Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelâm dersleri okuttu. Birçok talebe yetiştirdi. 1941 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nca açılan Müftülük imtihanını kazandı. Bu bağlamda ilk olarak doğum yeri olan Kulp İlçesi Müftülüğüne atandı ve burada 8 yıl görev yaptı. 1952 yılında Muş ili Varto ilçe Müftülüğüne atandı ve burada da 2 yıl görev yaptıktan sonra Muş il Müftülüğüne tayin edildi.  Burada da 5 yıl görev yaptıktan sonra son olarak 1961 yılında Diyarbakır İl Müftülüğüne atandı ve 21 yıl aralıksız bu görevi sürdürdü, 03.02.1981 tarihinde vefat etti ve geride 5 çocuk bıraktı.. Kürtçe, Arapça ve Farsça biliyordu.

Eserleri: Müftü Salih Tanrıverdi'nin çeşitli konularda yayımlanmış makaleleri vardır. Müftülüğü zamanında, onunla dönemin Kulp müftüsü Mehmet Emin Bozarslan arasında, Bozarslan'ın "İslamiyette Şeyhlik ve Ağalık" adlı kitabında yer alan fikirleri yüzünden gerginlik ve polemik yaşanmıştır. Müftü, Bozarslan'n "İslamiyette şeyhlik ve ağalık yoktur" görüşüne şiddetle karşı çıkarak, gazetelerde yayımladığı yazılarında "İslamiyette şeyhlik de ağalık da vardır" görüşünü savunmuştur. Bu tartışmalar, il müftüsünün ilçe müftüsünü görevden almasıyla sonuçlandı.

7. Seyda Molla Yasin Toprak/Yusrî (1906-1994)

Yörede “Reis ül Ulema” (Âlimlerin Reisi) olarak anılan Seyda 1906 yılında Kulp İlçesi, Tuzla köyünde doğdu. Babsı Molla Derviş, annesi Şemsihan Hanım’dır. 21 yıl medresede tahsil gördü, 50 yılı aşkın ders verdi, bine yakın talebe okuttu, 100’e yakın icazet verdi, 1000’nin üzerinde fetva verdi, farklı İslamî ilimler alanlarında 6 kitap ve 1000’i aşkın şiir yazdı. Seyda 1994 tarihinde vefat etti. Diyarbakır İskanevleri Mezarlığı’na defnedildi. Arapça, Kürtçe ve Farsça biliyordu.

Evlilikleri ve Çocukları: Seyda üç kez evlenmiştir. Henüz talebe iken ilk evliliğini İbrahim kızı Zeynep Hanım ile yapmış olup bu evlilikten Alladdin, Selamüddin ve Hadi adında üç oğlu olmuştur. Sadece Selamüddin şu an hayattadır ve halen resmi imamlık yapmaktadır. İkinci evliliği, medrese tahsilinden sonra, Şeyh Muhammed Selim-i Hezanî’nin torunu Reyhanete Hanım ile yapmıştır. Reyhanete Hanım iki yıl gibi kısa bir sürede vefat etmiş ve çocuğu olmamıştır. Bu iki hanımının vefatından sonra üçüncü evliliğini, Molla Yusuf’un kızı Yasemin Hanımla yapmıştır. Bu evlilikten 16 çocuğu olmuştur. Dördü küçük yaşta vefat etmiş; 12’si şu an hayattadır. Dolayısıyla Seyda’nın şu an hayatta olan dördü kız 12 çocuğu vardır.

Öğrenciliği ve Hocaları: Seyda henüz 6 aylıkken babası vefat etmişti. Vefat etmeden önce annesine onu okutmayı vasiyet etmişti. Bundan dolayı annesi dayılarının yanından ayrılınca bir köye yerleşir ve onu köyün imamı olan Molla Salih’e teslim eder.  Kendisi de ev işlerinde imamın ailesine yardım eder. Seyda, Kur’an-ı Kerîm’i, Ehmedê Xanî’nin “Eqîdeya Îmanê” adlı manzum akaid kitabını ve Melayê Bateyî’nin Kürtçe Mevlid’ini bu imamdan okur. Daha sonra Silvan’a gidip dönemin meşhur âlimleri olan Molla Yahya Ferhandî ve Molla İbrahim Bellî’den okur. Ancak en çok yanında okuduğu hoca, Seyda Molla Yahya Ferhandî olmuş ve icazetnamesini de 1933 yılında bu hocasından almıştır.

Yetiştirdiği Âlimler: Seyda 1000’in üzerinde talebe okutmuş ve 100’ün üzerinde icazetname vermiştir. Yetiştirdikleri talebelerinden 12 tanesi değişik il ve ilçelerde müftü olarak görev yapmışlardır. Onun yetiştirdiği bazı büyük âlimler şunlardır: Molla Şemseddin-i Çiçıka, Molla Abdullah Ğerzî, Molla Alî Çırıkî-Zila), Molla Said Taxıkî, Molla Haydar (Hatipoğlu), Molla Muhammed (Dengnekir), Şeyh Seyid-iCıxsê, Molla Mehmet Bilici (Hazro), Molla Muhammed Bilici (Hazro), Molla Salih (Dida), Molla M. Vahit (Derik), Molla Abdüssamed Ferhandî, Molla Abdülkuddus (Ergani Müftüsü),  Molla Muhammed (Emmê), Molla Abdullatif (Şemami), Molla Mustafa (Kulp, Muş), Molla Hanefi (G. Antep), Molla Mahmut Çakmak (Şixretepe), Molla Resul (Silvan),

Molla Mehmet Şerif (Heldawî), Molla İzzet (Bekiran), Molla Davut, (Şorşib) Molla Tahir (Bülbül), Molla Nasreddin (Mermer), Molla Kamil (Derik), Molla Salih (Kulp).

Değişik Sorulara Yazılı Cevapları: Seyda’nın çok sayıda konu ve sorulara karşı verdiği cevapların yazılı şekli mevcut olup henüz basılmamıştır. Bunların bazıları başlıklar halinde şöyledir: Azrail’in canları alması, Aya ilk ayak basılması, Yıldızların sayısı, Televizyon ve radyo, İnsan ve kadın hukuku, Ok-yay kullanmak, Ata binme ve yüzme, Farklı günlerde bayram yapma, Keşif, keramet ve sadık rüya, İslami ve pozitif ilimler ile sihir, Diş macunu ve diş fırçası, Tasavvuf, tasavvuf ehli ve tarikat, Müspet (Pozitif) ilimler, Yöremizin insanı üzerine, Ailesinin Onunla yaşadıkları,

Yazdığı Eserler: Seyda kendi döneminin en büyük âlimlerinden biri olduğu gibi, büyük bir edip ve şairdi de. Bu bağlamda üretken bir kişilik olarak Kürtçe ve Arapça önemli eserler yazmış ve bunların önemli bir kısmı manzumdur. Belli başlı eserleri şunlardır:

1)Seyfül Me’lûl (Arapça)

1974’te yazmaya başlamış, 6 yıl sürmüştür. Cuma namazı ile ilgili verilmiş yanlış bir fetvaya reddiye amacıyla yazmaya başladığı risale 600 sayfalık bir usul-ül fıkıh kitabına dönüşmüştür. Dili Arapçadır. Hep “Korkarım bu eser bitinceye kadar muhatabım (Molla …) vefat eder” demiş, nitekim öyle de olmuştur: Kitabı tamamladığı gün muhatabı (yanlış fetvayı veren) vefat etmiştir.

2)Rawdul Hayat/Keşfü’n-Nikab (Kürtçe)

Aruz ölçüsünde vezinli, 249 sayfa, sekkerattan cennet ve cehennem ehli birbirinden ayrılıncaya kadar ölüm sonrası tüm süreçleri anlatmaktadır. Daha çok halka hitap etmekte ve daha çok vaaz niteliğindedir. 26 konu başlığından (baptan) oluşmuştur. Dili Kürtçedir. Tamamen Kuran ve Sünnet kaynaklı olup aynı zamanda mükemmel bir edebi eserdir.

3)Nisa Suresi 59. Ayetin Tefsiri (Arapça)

“Allaha ve resûlüne itaat edin” Ayet-i Kerîmesinin tefsiridir. Bir risale hacminde olup ilim erbabına hitap etmektedir. Dili Arapçadır.

4)Akidetu’l-Îmân el-Ûla (Kürtçe)

Bu eser, küçük çocuklar için, okunması ve ezberlenmesi kolay olsun diye kısa-öz ve aruz ölçüsü ile yazılmıştır. Dili Kürtçedir.

5)Akîdetu’l-Îman es-Sanî (Kürtçe ve Arapça)

Bu eser daha çok yetişkinler ve ilim erbabı için daha teferruatlı ve uzun yazılmıştır. Aruz ölçüsündedir. Dili Kürtçe/Arapçadır.

6)Fetvalar

Fıkhın hemen hemen her alanında binlerce fetva vermiş ancak yazılı nüshaları yok denecek kadar azdır. Fetva kimin için yazılmışsa ona verilmiş ve dolayısıyla kaybolmuştur. Eğer derlenmiş olsaydı özellikle günümüze ışık tutacak ciltleri oluşturan önemli bir fıkıh kaynağı olacaktı.

7)Faiz Risalesi (Arapça)

Faiz ile ilgilidir. Dili Arapçadır

8)Hayvan Kesimi ile İlgili Risale (Arapça)

Şafii Mezhebi’ne göre hayvan kesimine ilişkin bir risale olup yine verilmiş yanlış bir fetvaya reddiye şeklindedir. Fakat hacimce bir fetva metninden daha teferruatlı olup konuya ilişkin fıkhî esasları da içermektedir. Dili Arapçadır

9)Divan (Kürtçe Ağırlıklı)

Seyda değişik konularda 1000’i aşkın şiir söylemiştir. Bu şiirlerin tümü olmasa da önemli bir kısmı ailesinde mevcuttur. Diğerleri talebeleri arasında dağılmıştır. Büyük çoğunluğu Kürtçe olup Arapça olanları da vardır.

10)Tecvîd

Kur’an-ı Kerîm’in doğru bir şekilde okunmasına çok önem verdiği için bu kitabını yazmıştır. Ezberlenmesi kolay olsun diye vezinli olmasını tercih etmiştir.
Bu haber 416 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI