Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ: 19

HANİ ÂLİMLERİ 1 1. Abdulkadir Hilmî Efendi (d. 1276/1859) Abdülkadir Hilmî Efendi, 1276/1859 yılında o zaman Lice ilçesine bağlı bir nahiye olan Hani’nin Hemşîn Mahallesi’nde doğmuştur. Babasının adı İsmail Efendi’dir. Babası Hani’de fahri naib olarak görev yapmıştır. Hani Rüştiye Mektebi’nde okuduktan sonra sarf ve nahiv ilimlerini okumuş ve medrese tahsili için Diyarbakır’a gitmiştir. Diyarbakır’da Mesudiye Medresesi’nde “Kudurî Şerhi”nden başlamış ve eğitimini tamamlamıştır. İcazetini 1302/1884 yılında Cami-i Kebir’de Şeyh Ali Şevki Efendi’den almıştır. Aynı yıl Hani’ye giderek uzun yıllar müderrislik yapmış ve çok sayıda talebeye icazet vermiştir.

facebook-paylas
Tarih: 04-05-2021 00:19

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ: 19

1318/1900 yılında Mardin’de Kasım Paşa Medresesi’nde 300 kuruş maaşla müderris olarak göreve başlamış ve bu medresede 6 yıl boyunca müderrislik yapmıştır. Hani halkının isteği ve hükümetin onayı ile 1326/1908 yılında Hani’ye dönerek orada 200 kuruş maaşla müderrislik yapmıştır.                         

2. Hanili Salih Bey (1873-1925)

Adı Muhammed Salih’tir. Bey bir aileden geldiği için Hanili Salih Bey olarak meşhurdur. Babası Said Bey’dir. Annesinin adı Zeynep’tir. Baba tarafından Zırkî beylerindendir ve soylarının Hz. Hüseyin’e dayandığı söylenmektedir. Hicri 1290/1873 yılında Hani’nin Dêrkam Mahallesi’nde doğdu. Hani Rüştiye Mektebi’nde okuyup diploma aldı. Medrese ilimleri olarak Sarf, Nahiv, İstiare, Vad’, Meanî, Beyan, Bedî’, Mantık, Edebiyat, Fıkıh, Akaid, Usul ve Tefsir ilimlerini şu âlimlerden okudu:

1)Nakşibendî Şeyhi, Şeyh Maruf,

2)Hoca Molla İbrahim Efendi,

3)Şeyh Muhyiddîn Efendi,

4)Muhammed Zeki Efendi.

Medrese eğitimini Balıklı Camii İmamı Muhammed Zeki Efendi’nin yanında tamamladı ve ondan icazet aldı. 1320/1902 yılında 32 yaşındayken Diyarbakır’da açılan sınavı kazanarak Şule-i Terakki Mekteb-i İbtidaiye’de 200 kuruş maaşla öğretmen olarak göreve başladı ve aralıksız 4 yıl 8 ay görev yaptı. 1326/1908 yılında Diyarbakır Şer’iye Mahkemesi Heyeti tarafından yapılan sınavı kazanarak 50 kuruş maaşla Cami-i Kebir’de müderris oldu.  1328/1910 yılında 250 kuruş maaşla Ergani’de müderris olarak görev yaptı. 

Salih Bey aynı zamanda Ziya Gökalp’ın devre arkadaşıydı ve aralarında çok tartışma ve maceralar geçmiştir. Ziya Gökalp’ın babası Salih Bey’e oğlunun inancının zayıflayıp tehlikeye girdiğini söyleyerek ona mukayyit olmasını istemiştir. Bunun üzerine Salih Bey ile Ziya Gökalp arasında inançla ilgili çok sayıda tartışma geçmiştir. Salih Bey her seferinde Ziya Gökalp’ı susturabilmiş ise de, netice pek değişmemiştir. 

Kürtçe (Kurmancî ve Zazakî), Türkçe, Arapça, Farsça, Fransızca ve Ermenice bilen bu çok yönlü âlim, 1925 Şeyh Said Kıyamı sırasında idam edildi. 

Eserleri: Salih Bey’den günümüze hacimli bir eser intikal etmemiştir. İttihatçıları hicveden “Mevlid-i Hüüriyet” adlı bir risalesi ve Şeyh Said Kıyamı sırasında tutuklu iken ailesine gönderdiği ve Osmanlı Türkçesi ile yazdığı bir kasidesi vardır. Beş beyti günümüze ulaşan bu kaside şöyledir:

Gerçi enzar-ı ahibbadan dahi dûr olmuşuz

Rahmet-i Mevla’ya yaklaşmakla mesrûr olmuşuz

Bu dünyada müflis ve hane harap olduksa da

Bu harabat ile biz, manada mamûr olmuşuz

Kul bizi zulmen mucazat etse perwa etmeyiz

Şüphemiz yoktur ki ‘İndallahta me’cûr olmuşuz

Ehl-i Hakk’ız, kokmayız idamdan ber dariden

Çünkü te’yid-i ilahî ile mansûr olmuşuz

Salih’im, ehl-i salahım, dine can kıldım feda

Lütf-i Hak’la teşnegane Ab-i Kevser olmuşuz

3. Şeyh Muhammed Raşid Riştî (ö. 1917)

Şeyh Selameta köyünde doğmuştur. Doğum tarihi bilinmiyor. Şeyh Emîn-i Şey Selameta’nın oğludur. Babasının yanında medrese eğitimine başlayan Şeyh Muhammed Raşid, babası vefat ettikten sonra eğitimini Mela Abbas’ın yanında sürdürmüş ve tamamlamıştır. Şeyh tasavvuf ve tarikat amelini Şeyh Muhammed Can Aktepî’nin yanında tamamlamış ve onun halifesi olmuştur. İki kez evlenmiş ve bu evliliklerden 7 erkek, 5 kız çocuğu doğmuştur. Oğulları şunlardır: Aziz, Tevfik, Muhyiddîn (1887-1950), Muhammed Emin (1900-1953), Askeri (1904-1946), Nezir (1889-1971).

-Birinci kızı, Şeyh Muhammed Can Aktepî’nin oğlu Şeyh Hasbî ile,

-İkinci kızı, Comekan köyünden Şeyh Şerif ile,

-Üçüncü kızı, Aliparlı Seyda Molla İbrahim ile,

-Dördüncü kızı, Aliparlı Seyda Molla İbrahim’in kardeşi Mela Reşit ile,

-Beşinci kızı da Eğil beylerinden Aziz Bey ile evlenmiştir.

4. Şeyh Muhyiddin-i Şeyh Selameta (1887-1950)

Şeyh Muhammed Raşid Riştî’nin oğludur. Lakabı “Şeriat Şeyhi”dir. 1887 yılında Şeyh Selameta Köyü’nde dünyaya gelmiştir.

Şeyh Muhyiddîn, Şeyh Abdurrahman Aktepî’den hilafetname almıştır. Hem hilafetnamesi hem de çok zengin olan kütüphanesi 1925 yıllında meydana gelen Şey Sait Ayaklanması sırasında yakılmıştır.

Şeyh özellikle fıkıh ilminde büyük bir âlimdi. Yaşadığı yörede fıkıhla ilgili fetvalar genellikle ona sorulurdu. Bu nedenledir ki kendisi “Şeriat Şeyhi” lakabıyla tanınmıştır. Talebelere ders verir ve irşat ile meşgul olurdu. Ziraat ve hayvancılıkla geçinirdi.

Şeyh üç kez evlenmiştir. İlk hanımı, Şeyh Muhammed Can Aktepî’nin kızı Sünbül Hanım’dır. Bu hanımından şu üç oğlu dünyaya gelmiştir: Abdurrahman, Şafiî (1927-1942), Muhammed (1920-1976).

İkinci eşi Kudret Hanım, üçüncüsü de teyzesinin kızı Emine Hanım’dır. Şeyh 1950 yılında vefat etmiştir. Mezarı Şeyh Selameta’dadır.

5. Şeyh Abdurrahman-i Şeyh Selameta (1917-1990)

1917 yılında Hani’nin Şeyh Selamata köyünde dünyaya gelmiştir. Şeyh Muhyiddîn’in oğludur. Tarikat olarak Nakşibendî’dir. Şeyh Abdülhadî Tilhoran’ın halifesidir. Medrese tahsilini babasının yanında tamamlamıştır. Mevlana Halid’den kendisine kadar tarikat ve hilafet şeceresi şöyledir: Mevlana Halid, Şeyh İbrahim, Şeyh Halid Cizîrî, Şeyh Salih Sibkî, Şeyh Hasan Nuranî, Şeyh Abdurrahman Aktepî, Şeyh Muhammed Can Aktepî, Şeyh Abdülhadî, Şeyh Abdurrahman (kendisi).

İki evlilik yapan Şeyh Abdurrahman’ın ilk evliliğinden bir çocuğu, ikinci evliliğinden de dört çocuğu olmuştur. Çocukları şunlardır: Müslim, Hasbî, Molla Burhan, Ma’rûf, Muhammed Enver. 11 Mart 1990 yılında vefat eden Şeyh Abdurrahman’ın mezarı Şeyh Selamata köyünde babasının mezarının yanındadır.

6. Muhammed Reşid Efendi (d. 1300/1882)

Babası Hanili İzzet Ağa, annesinin adı Zeynep’tir. Hicri 1300/1882 yılında Hani’de doğdu. Küçük yaşta Hani’de Sarf ve Nahiv ilimlerini okudu. Daha sonra Diyarbakır Mesudiye Medresesi’nde Fıkıh, Feraiz (Miras Hukuku) ve Akaid ilimlerini okudu. Arapça ilimlerini Kığılı Hacı Süleyman Efendi ve müderris Hacı İbrahim Efendi’den öğrendi. Bazı âlimlerden de Farsça dersleri aldı. Medrese eğitimine ilave olarak 1313/1896 yılında Diyarbakır Darülmuallimin İptidaiyesi’nden mezun oldu.

Kurmancî, Zazakî, Arapça, Farsça ve Türkçe biliyordu. Bu dillerle okur ve yazardı.

7. Hanili Şeyh Abdullah (ö. 1987)

Babasının adı Ali, büyükbabasının adı Sadullah’tır. Rumi 1325 yılında Diyarbakır’ın Hani ilçesinde dünyaya gelmiştir. Ataları üç kardeş olarak Muaviye’nin oğlu Yezid’in zulmünden kaçmışlardır. Kardeşlerden biri Suriye’de kalmış, biri Mardin’in Avina Nahiyesine gitmiş, biri de Hani’nin bugünkü Türkçe adı “Kuyucular” olan “Nêriba Ağan” köyüne gitmiştir. Bu kardeşin soyundan Mela Bayram adlı zatın türbesi halen bu köydedir.

Şeyh Abdullah, Rufaî Tarikatı hilafetnamesini 1948 yılında Mardin’in İdo köyünde Şeyh İzzeddin’den almıştır. Şeyh Abdullah aynı zamanda âlimdi ve Hani’de imamlık yapıyordu. 18 yıl fahri imamlık yaptıktan sonra resmi imam olmuş ve toplam 27 yıl imamlık yapmış ve müderris olarak talebe okutmuştur. 1987 yılında Diyarbakır’da evinin bulunduğu Fiskaya Mahallesi’nde vefat etmiştir. 4 erkek, 2 kız çocuğu olmuştur.  

8. Molla Ahmed-i Cewzî (ö. 2000)

Soyadı Ocak’tır. Hani’nin Cewzê köyünde dünyaya gelmiştir. Lakabı Cewzî’dir. Babasının adı Molla Ahmed, büyükbabasının adı Mustafa’dır. Tarikat olarak Nakşibendî/Halidî’dir. Şeyh Yahya Çoxreşî’nin halifesidir. Ailesi “Mala Mele” olarak meşhur olmuştur.

Molla Ahmed medrese tahsilini şu hocaların yanında görmüştür: Babası Molla Ahmed, Molla Abdullah Koxî, Molla Îsmetullah Karazî, Seyda Hacı Fettah Hazroyî, Seyda Molla Yahya Ferhandî.

Diyarbakır’da Kozlu Camii imamı olarak görev yapan bu seydamız emekli olduktan sonra gittiği Manisa’da yedi yıl kalmış ve daha sonra tekrar Diyarbakır’a dönmüştür. İki evlilik yapan Seyda’nın ilk evliliğinden 3 erkek çocuğu; ikinci evliliğinden de 3 erkek ve bir kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 5 Temmuz 2002 yılında vefat eden Seyda zamanının çoğunu ilim ve istinsah hizmetleri ile geçirdiği için şeyhlik yapmamış ve geride halife bırakmamıştır. Kendi yazdığı eserler yoktur fakat çok sayıda Kürt klasiklerini istinsah ederek bunları kaybolmaktan kurtarmıştır.

9. Hafız Yakup Hatipoğlu (d. 1937)

1937 yılında Hani’de doğdu. Babasının adı Muhammed, annesinin Saniye’dir. Halk arasında “Hafız Yakup” olarak tanınmaktadır. Baba tarafından Hatipoğulları, anne tarafından da Kadıoğulları ailesinden gelmektedir. İlkokulu Hani’de, Ortaokul ve İmam Hatip Lisesini Diyarbakır’da okudu. Ortaokulu okuduğu sırada 11 yaşında iken Hafızlığa başladı ve hocası Hafız Muhammed İmamoğlu’nun yanında hıfzını tamamladı. 1954 yılında evlendi. Hafız Yakup evlendikten bir yıl sonra yani 1955 yılında Hani’de Şeyh Ahmed Efendi Medresesi’nde eğitim gördü. Ağabeysi Molla Sadullah Efendi’den de ders aldı.

Hazıf Yakup 1966 yılında ailesiyle birlikte Diyarbakır’a yerleşti. 1968 yılında Diyanet’te imam-hatip olarak göreve başladı ve 1970 yılında Diyarbakır Ulu Cami’ye imam-hatip oldu. 14 yıl bu görevi yaptıktan sonra 1984 yılında emekliye ayrıldı. Etkili hutbeleriyle meşhur olduğu için halk Cuma günü onun hutbelerini dinlemek için uzak yerlerden gelirdi.

Emekliye ayrıldığı tarihte Refah Partisi İl Yönetiminde yer aldı ve 1987 seçimlerinde Refah Partisi adayı olduğu Diyarbakır’da 45 bin oy aldı; ancak bu partinin genel barajı aşamaması nedeni ile seçilemedi. Daha sonra 1995 yılı seçimlerinde 20. Dönem Diyarbakır Milletvekili olarak meclise girdi. 1996 yılında milletvekilliğinden emekli oldu. On bir çocuk babasıdır.

DÜZELTME: Şeyh İsmetullah Karazî/Yiğit (1904-1996)

NOT: Lice Âlimleri serisinin beşincisinde kendisinden bahsedilen Şeyh İsmetullah Karazî ile ilgili yanlış bir resim basılmış ve hakkında verilen bilgilerde bir köyün ismi yerine başka bir köyün ismi sehven yazılmıştır. Bu nedenle düzeltilmiş bu yeni baskıda bu zatla ilgili malumatın yeniden arz edilmesinin yerinde olacağı düşünülmüştür.  

Şeyh İsmetullah Karazî, Şeyh Muhammed Baki’nin oğludur. Şeyh Muhammed Baki’nin babası Molla Zübeyr, Molla Zübeyr’in babası da Molla Abdullah Hizanî’dir ki bu zat aynı zamanda Mevlana Halid’in halifesidir. Ailenin soyu Sultan Şeyhmus’a, ondan da Hz. Ömer’e dayanır. Aile bundan dolayı “Ömerî” olarak tanınır. Şeyh İsmetullah’ın babası Şeyh Muhammed Baki, amcası Şeyh Abdülkadir Hezanî ile birlikte Şeyh Abdurrahman Taxî’nin emri üzerine irşad amacıyla Muşûn Bulanık ilçesine bağlı Resûlan (Elçiler) köyünden Lice/Hezan yöresine gönderilmişlerdir.

Şeyh İsmetullah 1326/1908 yılında Lice’nin Fis köyünde doğmuştur. Kendisine İsmetullah ismi babasının amcası olan Şeyh Abdulkadir Hezanî tarafından verilmiştir. Daha sonra ailesi bir süre Mermer nahiyesinde ikamet etmiş ve kendisi son olarak vefat edinceye kadar Karaz’a yerleşmiştir. İki evlilik yapmış ve bu evliliklerden yedi erkek, beş kız çocuğu dünyaya gelmiştir. 1996 yılında Karaz’da vefat etmiştir.

Şeyh İsmetullah, medrese eğitimine babasıyla amca çocukları olan Şeyh Muhammed Selim’in Hezan’daki medresesinde başlamış ve medresenin müderrisi olan Molla Abdullah-i Memanî’den ve ara sıra Şeyh Muhammed Selim Hezanî’den ders almıştır. Daha sonra yörenin önde gelen âlimlerinden biri olan ve KÜÇÜK lakabıyla tanınıp Silvan’da müderris olan Molla Hüseyin; Hazrolu Seyda Hacı Fettah, Seyda Molla Ubeydullah ve Seyda Molla Abdullah Koxî adlı müderrislerden okumuştur. Ayrıca Suriye/Amûdê’de epey bir süre Seyda Molla Abdullatif’in yanında da okuyan Şeyh İsmetullah medrese tahsilini Seyda Molla Abdullah Koxî’nin yanında tamamlamış ve icazetini ondan almıştır.  Medrese eğitimini tamamladıktan sonra Karaz’a dönen Şeyh İsmetullah ilim ile meşgul olmuş, bu çerçevede başta Arap Dili grameri ve Belagat olmak üzere dil ve edebiyat ilimleri ile İslamî ilimlerde çok sayıda talebe okutmuştur.

1943 yılında babasıyla beraber hacca giden Şeyh İsmetullah’ın  babası hac dönüşü sırasında Şam’da vefat ederek Kasyun Dağı’ndaki Mevlana Halid Mezarlığına defnedilmiştir. Şeyh İsmetullah aşağıdaki Arapça iki beyti babasının vefatı üzerine söylemiş ve tarih düşmüştür:

Ba’da en tafe ve zare el-Mustefa

İrci’i mardiyyete’l-lahhi ‘efa

Cabe sem’an taeten dayfu’l-kemel

Cae fî “ğiş”in ve rahe fî “celek”

Son dizede geçen “ğ-ş” ve “c-l-l” harflerinin ebced hesabına göre toplamı 1363/1943 eder. Şeyh İsmetullah hacdan döndükten sonra bir süre Şeyh Yahya Çoxreşî’nin yanında kalmış ve tarikat hilafetnamesini ondan almıştır. Kendisi de şu üç âlime hilafetname vermiştir: Hazrolu Molla Derviş, Kulplu Molla Muhammed, Kendi oğlu Molla Ömer.

Şiir ve edebiyatta uzman bir âlim olan Şeyh İsmetullah hem anadili olan Kürtçe, hem de Arapça şiirler nazmetmiştir. Şiirleri genellikle Şeyh Abdulkadir Hezanî ve oğlu Şeyh Muhammed Selîm Hezanî gibi tarikat mürşitleri ile tasavvuf hakkındadır. Aşağıda Şeyh Abdulkadir’in vefatı üzerine söylediği bir şiirinden bazı bendleri sunuyoruz:  

Hewara min bi te Ya Reb, nema min çareya sebrê

Bi vê beytê terennum kim, heta bimrim biçim qebrê

Me rehber Şahê Sanî çû, li me şa bû kerê xebrê

Ez im bedhal siyehkar im, xerîqê zenb û vê cewrê

Bi qurbana ewan qewsê di nûn û awirê yar im

Ji derdê fîrqeta Seydaê Sanî ez birîndar im

Hewar e hey hewar e bûm, di seyda xem û xewxaê

Ji her mûkî sedakî tê, ji ferqê ser heta paê

Ji ah û derd û zarînê, ez im goyînê sehraê

Bi tiryaqê ez im meqtûl, ji hecra wê şekerxaê

Di nêv ehzan û hem ceyşê, xumûman da ‘elemdar im

Ji derdê fîrqeta Seydaê Sanî ez birîndar im…

Ku bîst û çar bû Zîlhicce, ji dîwanê xwe kir men’ e

Muherrem der Ehed şeş bû kirim medhûşê zû dem’ e

Hezar û sê sed û pêncî û pênc da hatî ev sem’ e

Ku bû mîhman û cîran Şah, ji bo Şahê qewî qel’ e

Cuweyrê xwe nekin mehrûm, ji dergahê ricakar im

Ji derdê fîrqeta Seydaê Sanî ez birîndar im
Bu haber 373 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI