bursa escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bursa escort bayan bursa escort bursa vip escort görükle escort bayan alanya escort bayan antalya eskort eskişehir escort mersin escort görükle escort bayan alanya escort bodrum escort bayan alanya transfer
Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-23

ÇINAR ÂLİMLERİ-1 (AKTEPÎLER AİLESİ) 1. Şeyh Hasan Nuranî (h. 1201-1280) Hayatı: Aslen Garzan Bölgesinin Koxê köyünden olan Şeyh Hasan Nuranî hicri 1201 yılında bu köyde dünyaya gelmiştir. Babasının adı İshak, büyükbabasının adı Siwar’dır. Medrese hocaları Siirtli Molla Halil ve Şeyh Salih Sibkî’dir. 25-30 yaşlarındayken hem ilmî icazetnamesini hem de Nakşibendî hilafetini Şeyh Salih Sibkî’den almıştır. Sultan Abdülmecid’in fermanıyla Aktepe köyünde medrese ve tekke inşası için kendisine 56 parsel arazi tahsis edilince bu köye taşınmıştır. Köyde bir medrese ve tekke inşa eden Şeyh Hasan Nuranî bu iki kurum vasıtasıyla ilim ve irşad hizmetlerinde bulunmuştur. Yöre insanları ilim ve irfandan nispeten uzak olmaları ve Şeyh Hasan sayesinde aydınlanıp nurlanmaları bağlamında Şeyh Hasan’a “Nuranî” lakabı verilmiştir

facebook-paylas
Tarih: 08-05-2021 00:35

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-23

Şeyh Hasan Nuranî iki evlilik yapmıştır. İlk eşi olan Halîme hanımdan çocuğu olmamıştır. İkinci evliliğini Şerîfe hanım ile yapmış ve bu evlilikten isimleri aşağıda belirtilen 4 erkek ve 2 kız çocukları dünyaya gelmiştir.

1)Şeyh Abdurrahman

2)Şeyh Muhammed Can

3)Şeyh Muhammed Nur

4)Şeyh Muhammed Sirac

5)Rukiye

6)Şaxî Nebat

Halifeleri: Şeyh Hasan Nuranî’nin hilafet verdiği şahsiyetlerden bilinen bazıları şunlardır:

1) Şeyh Abdurrahman Aqtepî (Oğludur)

2) Barêli Molla Hasan (Çınar’ın Barê köyü)

3) Şeyh Kasım Altunakar (Çınar’ın Altunakar köyü)

4) Şeyh Eyyûb Cirnikî (Terkan’ın Cirnik köyünden)

5) Şeyh Ahmed Hanevî (Teberrüken hilafet vermiştir)

6) Şeyh Muhammed Zîlanî

7) Şeyh Muhammed Emîn (Şeyh Selameta köyün)

Eserleri: Şeyh Hasan birkaç eser yazmış fakat bölgedeki askerî ve siyasî problemlerden dolayı bunların bir kısmı yakılmış, diğerleri de kaybolmuştur. Günümüze ulaşan bir tek çalışması vardır ki o da Şeyh Abdülgani Nablusî adlı zata ait “el-Miftâhu’l-Maiyye fî’t-Tarîkati’n-Nakşibendiyye” adlı tasavvuf kitabını istinsah etmesidir. Şeyh Hasan 45 sayfadan oluşan bu kitabı hicri 1265 yılında istinsah etmiştir.

2. Şeyh Abdurrahman Aktepî (1854-1907)

Hayatı: Şeyh Hasan Nuranî’nin oğlu olan Şeyh Abdurrahman Aktepî 1854 yılında Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Aktepe köyünde dünyaya gelmiş ve 1910 yılında bu köyde vefat etmiştir. Mezarı bu köydedir. Şiirdeki mahlası “Ruhî”dir. Bazen “Şemseddîn” ve “Şemsî” mahlaslarını da kullanmaktadır. Kendilerinden ilim tahsil ettiği hocaları şunlardır:

1)Babası Şeyh HasanNuranî,

2)Molla Muhammed Selîm Aktepî,

3)Molla Muhammed Emîn Hirabazinî,

4)Bismil Kamışlı’dan Molla Muhammed.

Şeyh Abdurrahman yurt dışı olarak da Irak ve Suriye’de okumuştur. Şeyh Abdurrahman, babası vefat ettikten sonra onun yerine Aqtepe köyünde müderrisliğe başlamış fakat daha sonra müderrislik işini kardeşi Şeyh Muhammed Can’a devrederek muhtelif eserler yazmakla meşgul olmuştur.

Şeyh Abdurrahman tarikat halifeliğini babasından almıştır. “Rawdu’n-Naîm” adlı eserinin yazılış nedeni kısmında adı ve mahlasları, fıkıh ve akaitteki mezhepleri ve tarikatı hakkında şöyle der:  

Evî ‘Ebdurrehmanê zarê melûl                 

Leqeb “Şemsuddîn”ê zelûm û cehûl     

Lakabı Şemseddîn, zalim ve cahildir

Bu Abdurrahman ki zar ve perişandır

Cîger murte’iş Rûhiyê Şafi’î                       

Evî Rûsiyahê weten Aqtepî                       

Ciğeri yaralı olan “Ruhî” “Şafiî”dir

Bu yüzü karanın vatanı Aktepe’dir

Li ser î’tîqada Îmam Eş’erî                          

Terîqet bizan Neqşiyê Xalidî                      

İmam Eş’arî’nin itikadı üzerinedir

Bil ki tarikatça Nakşibendî/Halidî’dir

Şeyh Abdurrahman dört evlilik yapmıştır. İlk eşi, Şeyh Yusuf Efendi’nin kızı Ayşe Hanım’dır. Onun vefatından sonra Şeyh Kasım’ın kızı Rabia Hatun ile evlenmiştir. Rabia Hatun’un vefatından sonra Esma Hatun’la, onun da vefatından sonra Kerime Hatun ile evlenmiştir. Şeyh Abdurrahman’ın bu evliliklerinden üçü erkek, üçü de kız olmak üzere dört çocuk dünyaya gelmiştir. Oğullarının isimleri Muhammed Şevket, Muhammed Kerbela ve Muhammed Askerî; kızlarının adları da Rukiye, Şahinebat ve Pirozhan’dır. Şefik Korkusuz ise onun beş evlilik yaptığını, Saadet ve Perdenişîn adında iki kızı daha olduğunu söyler.

Rumi 1326/Miladî 1907 yılında 16 Mart’ta Perşembeyi Cumaya bağlayan gece 57 yaşında Diyarbakır’da vefat eden Şeyh Abdurrahman’ın cenazesi Diyarbakır’dan Aktepe’ye kadar eller üstünde yaya olarak götürülmüş ve burada defnedilmiştir.

Eserleri: Çok üretken bir âlim olan Şeyh Abdurrahman geride çok sayıda eser bırakmış, fakat bunlardan bir kısmı kaybolmuştur. Günümüze ulaşan eserleri 14 tanedir. Bu eserlerden “Ravdu’n-Naîm” ve “Divan” Kürtçedir. Bu ikisiyle birlikte eserlerinin listesi şöyledir: 

1) Rewdu’n-Ne’îm          (Kürtçe)              

2) Dîwana Rûhî (Kürtçe)

3) Kitâbu’l-Îbrîz (Arapça)             

4) Keşfu’z-Zelam             (Arapça)

5) Mînhacu’l-Usûl           (Arapça)             

6) Felekiyat                        (Arapça)             

7) Teakvîm                         (Arapça)             

8) es-Sarf ve’n-Nahv     (Arapça)

9) Kîtabu’-Tıb                    (Arapça)             

10) Rîsale                            Arapça  )

11) Kitabu’l-Mantık        (Arapça)             

12) Rîsaletu’r-Rabita      (Arapça)             

13) el-Edeb ve’-Adab    (Arapça)            

14)Tahmîs                          (Türkçe)

 Ravdu’n-Naîm: Şeyh Abdurrahman bu kitabını 1884 yılında yazmıştır. Nazım şekli “mesnevi”dir. Eser 35 bölüm ve 4531 beyitten oluşmaktadır. Şeyh Ehmedê Xanî’nin etkisinde kalmıştır. Aşağıda onun bu alandaki düşüncelerini içeren birkaç beyit sunmak istiyoruz:  

Me kêşa eziyet evan çendî roj                 

Ji kurdî kîtabek bi saz û bi soz                   

Bu birkaç gündür eziyet-cefa çektik

Saz ve söz ile Kürtçe bir kitap yazdık

Ku tirk û 'ecem qet nebên carekî            

Nehin kurdê şa'ir di misra'ekî

Ki Türk ve Farslar bir kez de demesinler:                             

“Bir dize yazacak kadar şair değil Kürtler”

Bizanin ku şa'ir ji kurdan hene                  

Ji 'uşşaqê tirk û 'ecem zêdene.                

Şunu biliniz ki Kürtlerden şairler vardır

Türk ve Fars âşıklarından daha fazladır

Ji kurmanciya xwe me anî nîzam             

Mu'ella û şêrîn û efseh kelam  

Kendi Kurmancimiz ile düzene koyduk 

Yüce, tatlı ve en fasih sözlerle yazdık

Ji kurmanciyê zêde şîrîn niye                    

Welêkîn xerîdarê çendîn niye   

Yoktur Kurmancîden daha tatlı bir dil    

Fakat müşterileri o kadar fazla değildir

Eger min bidîta xerîdarî qet                       

Rewan dê me bikra bi teşbîhê şet          

Eğer bulsaydım ona herhangi bir alıcı

Nehir gibi yapacaktık biz onu akıcı

Halifeleri

1)Şeyh Muhammed Can: Kardeşidir.

2)Şeyh Muhammed Kerbela: Oğludur.

Şeyh Hasîb: Torunudur. Şeyh Muhammed Can’ın oğludur.

3. Şeyh Muhammed Can (ö. 1909)

Hayatı: Şeyh Hasan Nuranî’nin oğlu, Şeyh Abdurrahman Aktepî’nin kardeşi olan Şeyh Muhammed Can 1274/1858 yılında Aktepe köyünde dünyaya gelmiş ve 1327/1909 yılında bu köyde vefat etmiştir. Şiirdeki mahlası “Xakî”dir.

Şeyh Muhammed Can bir evlilik yapmıştır. Hanımının adı Halime’dir. Bu evlilikten üç oğlu ve dört kızı dünyaya gelmiştir. Oğullarının isimleri Muhammed Hasip, Muhammed Münir ve Muhammed Behçet; kızların isimleri de Zübeyde, Belkıs ve Sümbülazar’dır.

Medrese eğitimine babasının yanında başlayan Şeyh Muhammed Can, babasının vefatından sonra abisi ve mürşidi Şeyh Abdurrahman’ın yanında eğitimini devam ettirmiştir. Ayrıca Molla Selim ve Molla Muhammed Emin adlı zatların yanında da okumuş ve ilmî iczetnamesini Molla Muhammed Kurmuşlo’dan almıştır. Abisi Şeyh Abdurrahman vefat ettikten sonra Aqtepe Medresesi’nde müderris olarak hizmet vermiştir.

Şeyh Muhammed Can medrese tahsilini tamamladıktan sonra abisi Şeyh Abdurrahman’dan hillafet de almıştır. Ancak dedikodulara yer vermemek için Şam’a gitmiş ve orada da halifelik almıştır. Bundan dolayı halk arasında “Şêxê Şamê” (Şam Şeyhi) lakabıyla da anılır olmuştur.

Eserleri: Şeyh Muhammed Can geride iki eser bırakmıştır. Bunlardan biri “Leyla û Mecnûn” adlı ünlü mesnevîsi, ikincisi de Arapça dilbilgisine ilişkin birkaç sayfalık bir kitapçıktır.

Leyla û Mecnûn: Şeyh Muhammed Can’ın mesnevî şekliyle yazdığı ve 1302/1885’te tamamladığı bu eser 1882 beyitten oluşmaktadır. Eser, Xanî’nin “Mem û Zîn” adlı eserindeki vezin sistemiyle yazılmıştır. Eserde milli fikir açısından da Xanî’nin etkisi açıkça görülmektedir.  Şeyh bu eserini aslında fazla yetenekli olduğundan değil, belki Kürtçede bu alanda gördüğü boşluğu doldurmak için yazdığını belirtmektedir. Aşağıda bazı beyitleri örnek olarak veriyoruz:

Turkî hene nîne Kurdewarî                        

Kurdî wekî kenzekî veşarî

Hikâyenin Türkçesi var Kürtçesi yok                      

Kürtçe gizli bir hazineye benziyor

Hasil ketme te’essuba wan                       

Xîret me kişand bi qelb û ezman             

Kısacası Kürtler için milliyetçilik yaptım 

Hem kalp hem de dil ile gayret gösterdim

Ne ku me heye tu qabiliyet                       

Belkî me heye hinek ji xîret       

Çok kabiliyetliyiz diye buna girişmedik  

Belki biraz haysiyet var onu gösterdik

Qet nîne kesek ji xelqê Ekrad                   

Leyla sîfet ew bi ah û feryad                     

Ki demesinler “asla yoktur Kürtlerden

Leyla gibi aşktan ah çekip feryat eden

Işqê qe nekirine ew belakêş                     

Hecrê qe nikirine ew cegerêş                   

Aşk onları hiç belakeş etmemiştir

Hicran ciğerlerini parelememiştir”

Min dî hene lêkî bêmecal in                      

Pur’aqil û sahibê kemal in                          

Var böyleleri, gördüm; ama sahipsizler

Yine de çok akıllı ve erdem sahibidirler

Sahibhuner û xwudanhewes bûn          

Lê şubhetê teyrekî qefes bûn  

Hüner sahibi ve aşk sahibi kimselerdi    

Fakat kafese atılmış kuşa benzerlerdi

Wan nîne muşîr û ne debîrek                   

Ne padîşehek ne wan wezîrek 

Kürtlerin ne mareşal ne müsteşarları var            

Onların ne bir padişahı ne bir veziri var

Peyda bikra ger me emîrek                       

Sahibhuner û xwudanê şîrek                    

Eğer bulsaydık kendimize bir hükümdar

Hüner ve kılıç sahibi olsaydı o hükümdar

Ev Tirk û ‘Ereb û Tatar û Faris                    

Carek bibûna li ber me naqis     

O zaman bu Türk, Arap, Tatar ve Farslar

Hepsi yanımızda çok eksik kalacaktılar

Ew çende sexaweta li erdan                     

Bîlcumle Xwudê didaye Kurdan                              

Yeryüzündeki bütün cömertlik çeşitleri

Allah Kürtlere vermiştir onların hepsini

Ekradsîfet sexî tunin qet                            

Wan qehwe diçin bi şubhetê şet                            

Kürtler kadar cömert kimse bulunmuyor

İçirdikleri kahveler nehir misali akıyor

Halifeleri: Şeyh Muhammed Can’ın hilafet verdiği bazı ünlüler şunlardır: Şeyh Hasîb, Muhammed Reşit, Şeyh Mustafa

4. Şeyh Hasîb (ö. 1947)

Hayatı: Adı Muhammed Hasîb, şiir mahlası “Hasbî”dir. Babasının adı Şeyh Muhammed Can, büyükbabasının adı Şeyh Hasan Nuranî’dir. Rumi 1300 yılında Aktepe köyünde dünyaya gelmiştir. Babasının yanında eğitim almış ve hem ilmi icazetnamesini hem de tarikat hilafetnamesini babasından almıştır. Dört kez evlenmiştir. 3 oğlu şunlardır: Salih, Abdullah Haydar, Muhammed.

1947 yılında Çınar’da vefat etmiş ve Aktepe’de defnedilmiştir.

Eserleri: Şeyh Hasîb de babası gibi üretken bir âlimdi. Geride iki önemli eser bırakmıştır. Fakat maalesef jandarma korkusundan bunla imha edilmiştir. Bu eserler şunlardır:

1)Divan,

2)Sümbül (Kürt Tarihi).

5. Şeyh Muhammed Kerbela (ö.1939)

Hayatı: Şeyh Muhammed Kerbela’nın babası Şey Abdurrahman Aktepî, büyükbabası Şeyh Hasan Nûranî’dir. 1303/1885 yılında Aktepe köyünde doğmuştur. Kerbela şehidi Hz. Hüseyin’e olan sevgisinden dolayı babası ona Kerbela ismini vermiştir.

Şeyh Muhammed Kerbela hem medrese tahsilini, hem de tasavvuf ve tarikat adabını babasının yanında yerine getirmiştir. Amcası Şeyh Muhammed Can’ın vefatından sonra Aktepe Medresesi’nin müderrisi olmuştur. Kendini tamamen okumaya ve eser yazmaya verdiği için hiç evlenmemiştir. Babasından kendisine kalan miras payını da kardeşlerine vermiş ve yanında kitaplardan başka bir şey bırakmamıştır.

1925 Şeyh Said ayaklanmasının bastırılmasından sonra bu ayaklanmayla ilişkileri olduğu gerekçesiyle sürgün edilen şeyhler arasında yer alan Şeyh Muhammed Kerbela önce Uşak, ardından Adana’ya sürgün edilmiştir. İki yıl sonra af çıkınca vatanına memleketine dönmüş ve Diyarbakır merkeze bağlı Çûlê köyüne yerleşmiştir. Sürgünde çektiği sıkıntılar yüzünden hastalanmış ve 12 yılını bu köyde hastalıkla geçirmiştir. Bu süre içerisinde evden çıkmayarak kitap okumak ve yazmakla meşgul olmuş ve çok sayıda eser yazmıştır. Fakat daha sonra bu eserlerini yakmıştır. 1358/1939 yılında Çûlê köyünde vefat etmiş; daha sonra cenazesi bu köyden alınıp Aktepe’ye götürülmüş ve babasının yanına defnedilmiştir. Deniliyor ki vefatından önce hep şöyle derdi: “Ben ağzı kapalı bir sandık olarak geldim ve ağzı kapalı olarak gidiyorum”.

Eserleri: Şeyh Muhammed Kerbela dört dili iyi biliyordu: Kürtçe, Farsça, Arapça ve Türkçe. Bu dillerle çok sayıda eser yazmıştır. Ama daha önce de dediğimiz gibi, eserlerini yakmıştır. Eserlerinden sadece üç tanesi günümüze ulaşmıştır ki şunlardır:

1)Mîrsadu’l-Etfal/Şahrahê Kodekan

(1350 kelimelik Manzum Farsça-Kürtçe bir sözlüktür)

2)Divan

(Kürtçe ağırlıklı olup, işinde Arapça ve Farsça şiirler de vardır).

3) Edebî Bir Mektup (Eleştirel bir mektuptur)
Bu haber 1564 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI