Bugun...“Dünya hayatına emanetlerine riayet edenlerin ahiretteki yerleri cennettir”

Bu haftaki Cuma Sohbetimizin konuğu Uzman Vaiz Selman Eroğlu, ‘Emanet ve İnsan’ konusunu değerlendirdi. Emanet kelimesinin anlamının korunmak için birisine bırakılan eşya olduğunu ifade eden Uzman Vaiz Eroğlu, “ İslam dinine göre, bu dünyada imtihan gereği Allah Teâlâ’nın insana verdiği maddi ve manevi her bir nimeti, imkanı, insanın sorumluluklarını ve dini emirlerin-yasakların hepsini ifade eder. Dünya hayatında emanetlerine riayet edenlerin ahiretteki yerleri cennettir” dedi.

facebook-paylas
Tarih: 16-10-2020 03:23

 “Dünya hayatına emanetlerine riayet edenlerin ahiretteki yerleri cennettir”

Uzman Vaiz Eroğlu, yapılan yaptığımız sohbetimizin detayı şöyle;

EMANET NEDİR? İSLAM DİNİMİZDE EMANETİN YERİ NERESİDİR?

Emanet kelimesi korunmak için birisine bırakılan eşya vs. İfade etse de İslam dinine göre, bu dünyada imtihan gereği Allah teala'nın insana verdiği maddi ve manevi her bir nimeti, imkanı, insanın sorumluluklarını ve dini emirlerin-yasakların hepsini ifade eder. Bunların içinde en önemli olan, zarurat-ı diniyye de denilen beş tanesi; Can, Mal, Akıl, Nesil ve Dindir. Bu en önemli emanetlere karşı yapılan haksızlıklar Hz. Peygamber tarafından günahların en büyükleri olarak bildirilmiştir.

Hadis-i şerifte İnsanı mahveden en büyük yedi günah şunlardır: “Allah’a şirk koşmak, sihir yapmak, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymak, yetim malı yemek, faiz yemek, savaş meydanından kaçmak ve namuslu kadına iftira etmek” filleridir. Aslında işlenen her bir günah, emanetin zarar görmesi demektir.

EMANETİN KORUNMASI KUR’AN-I KERİM’DEKİ YERİ?

Emaneti koruma, hem Peygamberlerin beş sıfatından; (Emanet, fetanet, sıdk, ismet, tebliğ) birisi, hem de müminlerin bir sıfatıdır. Hz. Peygamber de henüz peygamber olmadan Muhammedül Emin sıfatını almıştı. Hz. Nuh’da güvenilir bir peygamber olduğunu şöyle bildirmişti:

Hani (soyca) kardeşleri (olan) Nuh onlara demişti ki: “(Allah’a ortak koşmaktan) hiç sakınmayacak mısınız?

Şüphesiz ben sizin için (Allâh tarafından gönderilmiş) pek güvenilir bir elçiyim!..

 Artık Allâh(a isyan)dan hakkıyla sakının ve (emretmiş olduğu tevhîd inancında da, ibadetler hususunda da) bana itaat edin! (Şuara:106-108)

Emanete riayet, Müminlerin sıfatı olarak da Kuran’da şöyle geçer:

O kimseler ki; onlar (hem Allah Teâlâ’ya karşı, hem de kullarla aralarındaki) emânetlerine ve sözlerine sürekli riâyet edicidirler. (Müminun: 8)

Hz. Peygamber Müslümanın tanımını; diğer bütün Müslümanların elinden ve dilinden emin oldukları kimse olarak; Müminin tanımını ise, bütün insanların canları ve malları konusunda kendisine güvendikleri kimse olarak yapmıştır.

Hz. Peygamber, emanete ihaneti ise münafıkların bir özelliği olarak belirtmiştir:

Münafık kimsenin üç özelliği vardır: konuştuğu zaman yalan konuşur, söz verdiğinde sözünde durmaz ve kendisine Bir şey emanet edildiğinde emanete ihanet eder. Ayrıca emanete ihanet edenin de gerçek anlamda iman etmediğini bildirmiştir

Allah Teâlâ’nın bize verdiği emanet, ayeti kerimede şöyle ifade edilmiştir :

Muhakkak ki Biz o emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de, onlar onu yüklen (ip yerine getirememekten, bu neden le de azâba düş)mekten kaçındılar ve on(a hâinlik yapmak)tan korktular. İnsan ise onu yüklendi (ama ekseriyeti ona hâinlik etti). Şüphesiz o (insan türünün birçok ferdi), (emanete hainlik eden) son derece zâlim ve (işin akibetini bilmeden içine dalan) bir câhil olmuştur!  (Ahzap: 72)

 Burada zikredilen “Emanet” mefhumu; İslâm`ın farz kıldığı namaz, oruç, hac, zekât, doğru konuşmak, borç ödemek ve her işte adâlete riâyet hükümlerinin tümüne şâmil olduğu gibi; göz, kulak ve tenâsül uzvu gibi tüm âzayı haramlardan korumak, bir de insanlar arasındaki amânetleri yerine getirmek ve ahde vefa gibi bütün ilâhi teklifleri içine almaktadır. Allah Teala göklere, yerlere ve dağlara akıl, idrak ve konuşma kabiliyetleri verip bu emâneti kendilerine arz etmiş, onlar da sevaptan hoşlanmalarına rağmen, isyan durumunda karşılaşacakları azâbı düşünerek: "Yâ Rabbi! Biz emrine âmâdeyiz, fakat sevap da azap da istemiyoruz!" demişlerdir. Bu teklif Hz. Adem’e yapıldığında ise: o kabullenmiş, Allah teala  da ona, söz tuttuğu müddetçe yardımını esirgemeyeceği vadinde bulunmuştur.

HZ. PEYGAMBER EMANETLERİ NASIL BİLDİRMİŞTİR?

Hz. Peygamber emanetlerimizi/sorumluluklarımızı şöyle bildirmiştir.

 “Hepiniz çobansınız/emanet sahibisiniz; hepiniz güttüğünüz sürüden/emanetlerinizden sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır/emanet sahibidir ve sürüsünden/emanetlerinden sorumludur. Erkek, ailesinin çobanıdır/ailesi ona emanettir ve sürüsünden/emanetinden sorumludur. Kadın, kocasının evinin çobanıdır/ev ona emanettir ve sürüsünden/emanetinden sorumludur. Hizmetkâr, efendisinin malının çobanıdır/emanet sahibidir; o da sürüsünden/emanetinden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz çobansınız/emanet sahibisiniz ve güttüğünüz sürüden/emanetlerden sorumlusunuz.” (Buhari, Nikah, 91)

Baştan sona emanetler vurgusu olan veda hutbesinde Hz. Peygamber bize bıraktığı  en önemli iki emaneti şöyle vurgulamıştır:

Size iki emanet bıraktım, onlara sımsıkı tutunduğunuz sürece dalalete/yanlış yollara girmezsiniz, o ikisi de; Allah teala'nın kitabı/Kuran ve peygamberinin sünnetidir/uygulamalarıdır.

Allah teala da bizi emanetler konusunda şöyle uyarır :

Ey iman etmiş olan kimseler! (Farzları ve sünnetleri yerine getirmeyerek, niyetlerinizin tersini açıklayarak ve ganimet mallarından çalarak) Allâh’a ve Rasûune hâinlik etmeyin, (aranızda bulunan) emânetlerinize de (riâyetsizlik ederek) hıyânet et meyin! Oysa siz (yaptığınız işin vebâlini ve nelerin iyi, nelerin kötü olduğunu) bilmektesiniz. (Enfal: 72) 

Hz Peygamber, ahirette bu emanetlere sahip çıkmayanları Allah Teâlâ’ya şikâyet edecektir:

Peygamber: (ahirette)“Rabbim! Şüphesiz kavmim bu Kur’an’ı ihmal edip, terk etti” dedi.(diyecek) (Furkan: 30)

Emanetleri kötüye kullananların organları da ahirette aleyhlerinde şahitlik edecektir:

Nihâyet (cehennemlikler hep birlikte) oraya(cehenneme) geldikleri zaman, kulakları, gözleri ve derileri, (dünyada) yaptıkları (haram) şeylere dair şâhitlikte bulunmuştur. (Fussilet 20)

Ahkaf 20. Ayette ise emanetlerin değerini bilmeyenlerin ahiretteki durumları şöyle belirtilir:

O inkâr etmiş olan kimselerin o (cehennem) ateş(in)e arz olunacakları gün (kendilerine denilecektir) ki: “Siz bütün lezzetlerinizi/emanetlerinizi dünya hayatınızda (tamamen tüketip) yok ettiniz ve onlarla iyice faydalandınız (artık sizin için burada zevk alacağınız hiçbir şey kalmamıştır)! İşte bugün siz, o yer(yüzün)de haksız yere kibirlenmeniz nedeniyle, bir de (Allah'ın emir ve yasaklarını çiğneyerek) fâsık olmanız yüzünden alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız!”

EMANETLERİ SIRALAYABİLİR MİSİNİZ?

Emanetlerimizden bazıları şunlardır:

Kamuya ait mallar ve kamu hizmetleri birer emanettir:

Bir göreve getirilen kimse Hz. Yusuf'un da belirttiği gibi daima o işin ehli ve güvenilir olmalıdır. (Liyakat ve Sadakat)                    

 O, (Hz. Yusuf Mısır kralına şöyle demişti): “Beni bu yerlerin hazinelerine sorumlu tayin et! Şüphesiz ki ben (onları, hak etmeyenlerden) çok iyi koruyan ve (harcama yöntemleriyle, mevsimlerin neler getireceği gibi iktisat konularını) çok iyi bilen bir kimseyim!” dedi.(Yusuf:55)

Şüphesiz ki Allâh, emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında (herhangi bir konuda karar ve) hüküm verdiğinizde de adâletle hükmetmenizi emretmektedir. Gerçekten Allah; size kendisiyle vaaz etmekte bulunmuş olduğu o şey ne güzel olmuştur! Muhakkak ki Allah (emânetler dâhil, tüm konulardaki beyanlarınızı)  çok iyi duyan ve (bütün davranışlarınızı hakkıyla) görendir.(Nisa: 58) 

Bu ayeti kerimenin Kâbe anahtarı kendisinde bulunan Osman bin Talha hakkında nazil olduğu rivâyet edilmektedir: Mekke fethedilince Hâlid bin Velid Kabe'nin anahtarını Osman bin Talha’dan zorla alarak Hz. Peygambere getirir, hırpalanan ve üzülen Osman bin Talha’yı gören Peygamber efendimiz Kâbe’nin anahtarını ona geri verir ve şöyle buyurur; bu anahtarı sizden ancak zalim olan birisi alır. Bu yüzden Kâbe anahtarı hâlâ onların ailesindedir ve de bu güzel davranış sonucu Osman bin Talha Müslüman olur.

Bu konuda Hz. Peygamber de şöyle buyurmuştur:   sizden biriniz bir iş yaptığında o işin hakkını vererek yaparsa Allah Teâlâ onun o işini sever

Bir adam, Ey Allah'ın Resulü, Kıyamet ne zaman kopacak diye sorunca; emanet/görev/iş ehline verilmediği zaman kıyameti bekle/kıyametin kopması yakındır buyurdu.

Ebû Zer el Ğıffari de Hz. Peygamberden valilik görevini istediğinde ise: Hz. Peygamber ona şöyle cevap vermişti: Ey Eba Zer! Sen (bu iş için) zayıfsın. Valilik ise emanettir. Kıyamet gününde ise görevin hakkını yerine getirmeyen için zorluk/rezalet ve pişmanlık vardır. Ancak, görevini hakkıyla yerine getiren için pişmanlık olmaz.

AİLEMİZ DE EMANETLERİMİZDEN MİDİR?

Ailemiz de emanetlerimizden birisidir:

Eşlerimiz ve evlatlarımız da önemli birer emanettir. Rızıklarını helal yollardan kazanıp, çocuklarımızı zararlı akımlardan uzak tutarak, dinimiz, memleketimiz ve milletimiz için onları yararlı bir şekilde yetiştirmemiz gerekir.

Bu konuda Allah teala şöyle buyurur: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. (Tahrim: 6)

Vücudumuz, malımız-mülkümüz ve ömrümüz de birer emanettir. Bu konuda peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur:

Beş şey gelmeden önce, şu beş şeyin kıymetini bilin:

1- İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin,

2- Hastalıktan önce sağlığın,

3- Meşguliyetten önce boş vaktin,

4- Fakirlikten önce paranın, zenginliğin,

5- Ölmeden önce hayatın, dünyada ahireti kazanmanın kıymetini bilin!

Ayrıca Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden. (Tirmizi, Sıfatül-kıyâme, 1)

Dünyamız (kainat, doğa) her birimize emanettir: Bu durum Kuran'da şöyle belirtilir;

Göğü de Allah yükseltti, kâinattaki mükemmel ahengi sağlayan ölçü ve dengeyi o koydu.

Ta ki siz de bundan ders ve örnek alıp ölçüyü aşmayasınız!

Öyleyse tarttıklarınızı adâletle dosdoğru tartın ve hiçbir zaman ölçüyü eksik tutmayın!

Yeryüzüne gelince, Allah onu tüm canlılar için yayıp döşedi. (Rahman: 7-10)

Lokman süresi 20. ayette de Rabbimiz şöyle buyurmuştur:

Allah´ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.

Tekasür suresi sekizinci ayette ahirette her insan bütün bu nimetlerden/emanetlerden hesaba çekileceği bildirilmiştir.

Dünya hayatında emanetlerine riayet edenlerin ahiretteki mükâfatları ise şöyle beyan edilir:

Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun! Tertemiz oldunuz (emanetlerinizi güzel kullandınız). Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. (Zümer: 73)

Rabbim, cümlemize emanetlerimizi hakkıyla koruyabilmeyi, ahirette de hesabını kolayca verebilmeyi ve Rabbimizin rızasını kazanıp cennetine girebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Âmin
Bu haber 774 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 4 3 0 1 11 1 10 +10
2 Fenerbahçe 4 2 0 2 4 2 8 +2
3 Fatih Karagümrük 4 2 1 1 8 4 7 +4
4 Galatasaray 4 2 1 1 5 2 7 +3
5 BB Erzurumspor 4 2 1 1 6 4 7 +2
6 Antalyaspor 4 2 1 1 4 2 7 +2
7 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
8 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
9 Göztepe 4 1 0 3 8 4 6 +4
10 Konyaspor 4 1 0 3 5 2 6 +3
11 Kasımpaşa 4 2 2 0 3 2 6 +1
12 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
13 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
14 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
15 Yeni Malatyaspor 5 1 2 2 4 8 5 -4
16 Gençlerbirliği 3 1 1 1 1 2 4 -1
17 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
18 Başakşehir FK 5 1 3 1 2 6 4 -4
19 Gaziantep FK 4 0 1 3 6 8 3 -2
20 Denizlispor 4 0 2 2 1 6 2 -5
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 İstanbulspor 5 4 1 0 10 4 12 +6
2 Altay 5 3 1 1 9 2 10 +7
3 Ankara Keçiörengücü 5 3 1 1 5 2 10 +3
4 Adanaspor 5 2 0 3 6 2 9 +4
5 Altınordu 5 3 2 0 8 8 9 0
6 Tuzlaspor 4 2 0 2 9 5 8 +4
7 Adana Demirspor 5 2 1 2 7 4 8 +3
8 Samsunspor 5 2 1 2 6 5 8 +1
9 Giresunspor 4 2 1 1 6 6 7 0
10 Balıkesirspor 4 2 2 0 5 5 6 0
11 Bandırmaspor 5 1 2 2 6 7 5 -1
12 Akhisarspor 4 1 2 1 2 2 4 0
13 Bursaspor 4 1 2 1 7 8 4 -1
14 Ümraniyespor 5 1 3 1 5 10 4 -5
15 Ankaraspor 4 1 3 0 2 7 3 -5
16 Eskişehirspor 5 0 2 3 2 9 3 -7
17 Boluspor 4 0 3 1 3 6 1 -3
18 Menemenspor 4 0 3 1 4 10 1 -6
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 5 5 0 0 6 1 15 +5
2 Serik Belediyespor 5 3 0 2 9 2 11 +7
3 Karacabey Belediyespor 5 3 1 1 7 3 10 +4
4 Eyüpspor 5 3 1 1 9 6 10 +3
5 Kırklarelispor 5 2 0 3 7 1 9 +6
6 Mamak FK 5 2 1 2 6 3 8 +3
7 Tarsus İdman Yurdu 5 2 1 2 8 8 8 0
8 Van Spor 5 2 1 2 3 3 8 0
9 Elazığspor 4 2 1 1 6 4 7 +2
10 Etimesgut Belediyespor 4 2 1 1 5 3 7 +2
11 Pendikspor 5 2 3 0 9 7 6 +2
12 Kırşehir Belediyespor 4 2 2 0 3 3 6 0
13 Sakaryaspor 5 1 1 3 3 3 6 0
14 Pazarspor 5 2 3 0 8 13 6 -5
15 Bodrumspor 5 1 4 0 7 9 3 -2
16 Bayburt Özel İdare Spor 3 1 2 0 3 5 3 -2
17 1922 Konyaspor 5 1 4 0 2 4 3 -2
18 Sivas Belediyespor 4 0 2 2 3 6 2 -3
19 Kastamonuspor 5 0 3 2 4 11 2 -7
20 Kardemir Karabükspor 5 0 5 0 1 14 0 -13
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
3 Diyarbekirspor 4 3 1 0 6 2 9 +4
4 Çankaya FK 4 3 1 0 7 5 9 +2
5 Arnavutköy Belediye 4 2 0 2 5 3 8 +2
6 Belediye Derincespor 4 2 1 1 5 3 7 +2
7 Ofspor 4 2 1 1 6 5 7 +1
8 Kızılcabölükspor 4 2 2 0 6 5 6 +1
9 Edirnespor 4 2 2 0 6 7 6 -1
10 Artvin Hopaspor 4 2 2 0 4 5 6 -1
11 Yeşilyurt Belediyespor 4 1 2 1 5 4 4 +1
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 4 1 3 0 4 7 3 -3
14 1877 Alemdağspor 4 0 2 2 2 7 2 -5
15 Kemerspor 2003 4 0 3 1 3 7 1 -4
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/10/2020 Antalyaspor vs Gaziantep FK
 18/10/2020 Fatih Karagümrük vs Kasımpaşa
 18/10/2020 Göztepe vs Fenerbahçe
 19/10/2020 Galatasaray vs Alanyaspor
 19/10/2020 Gençlerbirliği vs Denizlispor
 23/10/2020 Kasımpaşa vs Göztepe
 24/10/2020 MKE Ankaragücü vs Hatayspor
 24/10/2020 Gaziantep FK vs Konyaspor
 24/10/2020 Başakşehir FK vs Antalyaspor
 24/10/2020 BB Erzurumspor vs Galatasaray
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/10/2020 Ankaraspor vs Giresunspor
 18/10/2020 Boluspor vs Tuzlaspor
 18/10/2020 Bursaspor vs Balıkesirspor
 19/10/2020 Akhisarspor vs Menemenspor
 20/10/2020 Ankara Keçiörengücü vs Bandırmaspor
 20/10/2020 Eskişehirspor vs Samsunspor
 21/10/2020 Giresunspor vs Adanaspor
 21/10/2020 Adana Demirspor vs Ümraniyespor
 21/10/2020 Altınordu vs Altay
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 20/10/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Etimesgut Belediyespor
 20/10/2020 Elazığspor vs Kastamonuspor
 20/10/2020 Kırşehir Belediyespor vs Tarsus İdman Yurdu
 21/10/2020 Bodrumspor vs Kırklarelispor
 21/10/2020 Karacabey Belediyespor vs Van Spor
 21/10/2020 Mamak FK vs Eyüpspor
 21/10/2020 Pendikspor vs 1922 Konyaspor
 21/10/2020 Sakaryaspor vs Pazarspor
 21/10/2020 Serik Belediyespor vs Turgutluspor
 21/10/2020 Sivas Belediyespor vs Kardemir Karabükspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/10/2020 Artvin Hopaspor vs Belediye Derincespor
 18/10/2020 Çankaya FK vs Edirnespor
 18/10/2020 Yeşilyurt Belediyespor vs Kemerspor 2003
 18/10/2020 Nevşehir Belediyespor vs Diyarbekirspor
 18/10/2020 Kızılcabölükspor vs Ofspor
 18/10/2020 1877 Alemdağspor vs Arnavutköy Belediye
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
resmi ilanlar
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
HABER ARA
YUKARI YUKARI