Bugun...GÜLNİHAL

Hayy'dan’dır gönlüm bu bir farz Muhibbi mahbubun ettin gülnihal!

facebook-paylas
Tarih: 23-10-2021 00:01

GÜLNİHAL

Hayy'dan’dır gönlüm bu bir farz
Muhibbi mahbubun ettin gülnihal!

Vedud'tur beyt-i ettirdi heft şavt
Kalbe nakş oldun harf harf gülnihal!

Şâfi'den’dır âlemi mahlûkata çare
Kıran düşmüşe ab-ı hayatsın gülnihal!

Latif'ten’dır hüsn ile kerem-u lütüf
Bülbüle gülistandır lütfün gülnihal!

Kerim'den’dir cömert ikram- u bereket
Bir tebessüm eylemez mi yüzün gülnihal?

Samed'dır muhtaçtır, cihan ü âlem
Ekmek gibi su gibisin gülnihal?

Rahman'dır bahşeder hayr u merhameti
Başımı dizine koymaz mısın gülnihal?

Rahim'dır rahmeti ile canı nimetlendiren
Bahar gibi nimetlendirmez misin gülnihal?

Nâfi’dir hayrı menfaatı yaratan
Hayrlara vesile olmaz mısın gülnihal?

Sübhan’dır münezzehtir, kusur ve noksandan
Kusurlarımla yüzüme bakmaz mısım gülnihal?

Kayyum’dur mahlûkatı kıyamda tutan
vuslatımız kıyamda olur mu gülnihal?

Baki’dir sonsuzluğun sahibi olan
Sonsuzluğum olsun senin ile gülnihal?

Hakk’tır her daim değişmeden duran
Düşlerde olan, sen değil misin gülnihal?

Melik’tir mülkün kâinatın Selahatini
O, gülşenin gülü değil misin gülnihal?

Küddüs’tür her övgüyü tasdike layık
Dillerde bülbül-ü has mısın gülnihal?

Selam’dır dardan selamete çıkaran
Efkârı esene çevirmez misin gülnihal?

Mü’min’dir güvenle eminle koruyan
Kanatların açmaz mısın gülnihal?

Müheymin’dir haberdar gözeten
Menzil, aleni olan amelin gülnihal

Aziz’dir izzetiyle galip-u hükümdar
Hükümdarın hükmüylesin gülnihal

Cebbâr’dır azametli kudretli olan
Heybetinle kalpler yumuşar gülnihal

Mütekebbir’dir ululukta yoktur benzeyen
Yüz sürülmez mi? kapının eşine gülnihal

Halık’tır yoktan var eden, yaratan
Yokluktan çıkışım olur musun gülnihal?

Bari’dir tüm kâinatı kusursuz yaratan
Kusursuzluğu senin ile gördüm gülnihal!

Musavvir’dir şekl-ü şemali, cismani var eder
Bu mermeri izzetinle şekillendir gülnihal

Ğaffar’dır setrettirir, gizler günahtan
Olduğun kalpte masiyet yok olur gülnihal

Kahhâr’dır güçlüdür, hâkimdir, galiptir
Gülistan sensiz gülşen mi olur gülnihal?

Evvel’dir hiçbir şey yokken var olan
Yokluğunda bile var olansın gülnihal!

Âhir’dir gidilen sonsuzluğun tek sahibi
Dillerde ebedi olan değil misin gülnihal?

Zâhir’dir delillere sığmaz aşikâr olan
Yaşama delil değil misin gülnihal?

Batın’dır akıllarda idrak edilmeyen
Kalbimi mutmain edensin gülnihal

Bâsit’dir bollukla bile bereketlendiren
Ruhumdaki neşe, bereketsin gülnihal?

Kâbıd’dır sıkıntıyı ve darlığı hatırlatan
Daralanı ferahlatmaz mısın gülnihal?

Bâ’is’dir o, günde ölüleri yeniden dirilten
Kışı bahara döndüren sensin gülnihal

 

Bedî’dir emsalsiz yoktan, yaratan
Hiç kimseye benzemezsin gülnihal!

Berr’dir iyilikte ihsanın tek kaynağı
Kalbime ihsanından eser ver gülnihal

Basîr’dir açık gizli her şey ile apaçık
Sırların sırrı sende değil mi gülnihal?

Tevvab’dır batmışa nasip eder felah
Süveydayı dağıt, felaha dönder gülnihal

Camî’dir sur-u salesiyi bekle o gün
Yolların açık vuslatına yürüt gülnihal!

Cemil’dir nurul ala kâinat-ul afitab
Gül didarın göster artık gülnihal!

Hafîz’dır levh-i mahfuzda tutar mushafı
Kalbim ellerinde, muhafaza et gülnihal

Hasîb’dir o gün hesabi en iyi bilen
Rabbim her şeye kâfidir gülnihal!

Hafî’dir iyi niyetle kulluna lütufkâr
Kapıma uğramaz mı? lütfun gülnihal!

Hakem’dir hikmetle hakkı hüküm eder
Sana da sevilme hükmü verildi gülnihal

Hâkim’dir güç ve kuvvetle hakk sahibi
Hakk’ın hakkı için çırpınır yürekler gülnihal

Halim’dir mutlak gücü sabra değişen
Hamurun sabırla yoğrulmadı mı gülnihal!

Hamid’dir hamd ile sonsuz Mahmuddur
sidret-ül müntaha son durak mı gülnihal?

Hayî’dır duaya hayâ ile icabet eden
İntizarıma hayâ göstermez mi? gülnihal

Sittîr’dir her şeyi görür settar eder
Kusurlarım var gel der misin gülnihal

Hâfid’dir kıymetlinin değerini alçaltan
Selamımı yere düşürme gülnihal!

Râfi’dir şerefle değer yükselten
Kalbimi kalbinle şereflendir gülnihal!
 

 

Hallâk’tır kadir kıymetle yoktan, yaratan
Yokluğum içinde varlıksın gülnihal!

Hâbir’dir olmuş olacaktan haberdar
Aşikâr olanı öğrendim gördüm gülnihal?

Alîm’dir maziyi geleceği aliyane bilen
Aliyane olanı gördüm tasdik ettim gülnihal

Zül-celal vel-ikram’dır ikrami kebir olan
Celalinde cemalinle tebbesüm et gülnihal!

Celil’dir celali azameti hikmeti olan
Cemalin Rabbimin yansıması mı gülnihal?

Zit-tavl’dır zenginliktir nimeti ve bereketi
Zenginlik şanının lütfudur gülnihal!

Zül- intikam’dır zalimden intikam alandır
Kalbime zalim sen merhametlisin gülnihal

Müntakim’dir tağutları öç için bekletir
Zülme rahmetle cevap verdin gülnihal

Râzik’tır bedeni yaşama bağlayan
Son nefeste kalbimde olur musun gülnihal?

Rezzak’tır rızık sahibi ve esirgemeyen
Kalbin kalbimi esirgemesin gülnihal!

Reşid’dir irşada muhtaç olmayan
Doğruyu buldurmaz mısın gülnihal!

Mürşid’dir sirat-ül müstakimin tek sahibi
Rabbimin yolunda durdurmaz mısın gülnihal?

Rabb’dır yer ve gök arasındakilerin efendisi
Sol tarafımın ortasına oturdun gülnihal!

Refî’dir mertebesi ala-yi arşı kübradır

Zelil olan yüzüme bakar mısın gülnihal?

Refîk’tir kolaylıkta yumuşaklıkta halil
Sıddık’ın kalbine nasıl işlendin gülnihal?

Rakip’tir yaratıklarını en iyi gözetleyen
Gözlerim yollarını hep bekler gülnihal!

Raûf’dur zorlukları şefkati ile kolaylaştıran
Zorlaştırma kolaylaştır demiyor mu gülnihal?
 

Sübbüh’dür ayıp ve noksanlıktan münezzeh
Noksanlık fıtratımızda var gülnihal!

Seri-ul hisab’dır hesabi en seri görendir
Kalbimin hızlı atmasına vesilesin gülnihal!

Semi’dir kulağı veren fısıltıyı duyandır
Kalbimde geleni duymaz mısın gülnihal?

Seyyid’dir âlemlerin ve varlığın efendisi
Gül ile bülbün efendisi misin gülnihal?

Şedidul-batş’dır o gün şiddetle kabz eder
Kalbini içine kalbimi haspet gülnihal!

Şedidul-ikâb’dır kabir, cehennem ceza yeri
Didarın görmemek büyük ceza gülnihal!

Şekür’dür her amele fazladan sevap veren
Şükür ile açmaz mısın? gülünü gülnihal!

Şakir’dir itaati methi öveni sevaplandıran
Elhamdulillah ya rebbulalemin  gülnihal!

Şehid’dir gaybi, aşikâri olana nazir
Duydum kalbim ile idrak ettim gülnihal!

Sâdık’dır sözleri vaatleri katiyen doğru olan
Sıddık-ı yaren kabul etmez misin gülnihal?

Sabûr’dur tövbe için zaman tanıyan
Amelime bakım uzak durma gülnihal

Dârr’dır elem verici acıları yaratan
Izdıraplara kalbim dayanmıyor gülnihal!

Adl’dır çok adaletli ve mutlak adil olan
Kalbim beynime hükmetmez mi gülnihal?

Azim’dir azametin büyüklüğün tek sahibi
Âlemler benlikleriyle hayran, sana gülnihal

Afüvv’dür af edendir affetmeyi sever
Duanda bende olayım o gün gülnihal

Allâm’dir gaybi şüphesiz en iyi bilen
Dökülen gözyaşına haberdar mısın gülnihal?

Alî’dir ululukta yücelikte yoktur benzerin
Seni üstün tutana hamd olsun gülnihal!
 

Müteâl’dir akılların kavrayamadığı yücelikte
Nazarında eller mi kalpler mi kesilir gülnihal?

Gafûr’dur af ve mağfirette şanı kebirdir
Bülbüllerin şanı, güllerin şahısın gülnihal!

Ganiyy’dir muhtaç olmayan, zenginlik sahibi
Gözlerin yakut, yüzün mercan mı gülnihal?

Muğni’dir ihtiyaç giderir, müstağni kılar
Gülşenindki o kokun sadakan mı gülnihal?

Fâtır’dır yeri göğü yoktan yaratan
Yeryüzüne inen yıldızsın gülnihal!

Falikul-isbah’dır geceyi sabaha yaran
Yüzün geceyi sabaha çevirir gülnihal

Fettah’dır tüm kapıların anahtarlarının sahibi
Aç pencereni o kokun etrafa yayılsın gülnihal!

Kâdir’dir gücü her şeyi yaratmaya yeten
Kadirşinaslığın bir müjde idi gülnihal!

Muktedir’dir güç ve kudretle yaratan
ismin kalbimde filizlendi gülnihal

Kâhir’dir haddini aşanı azaplandıran
Sıkıntılarında bile teslim oldun gülnihal!

Gâlip’dir “and olsun yenileceksiniz”bittabi
Galibin yolu sen, değil misin gülnihal?

Karîb’dir şah damarınızdan daha yakın
Uzak görünsen de en yakınsın gülnihal

Mücîb’dir dualara en güzelce cevap veren
Rabbimiz Rahman ve Rahim’dir gülnihal!

Kebir’dir şanı büyük ve yüce olandır
İyiliğe karşı tevazu adabın değil mi gülnihal?

Kâşif’dir sıkıntıyı üzüntüyü kederi gideren
Sevinç, neşe, mutluluk sebebimsin gülnihal?

Kâfi’dir varlıkların ihtiyacını karşılayan
Allah kuluna kâfi değil midir gülnihal!

Kefîl’dir canlıların rızıklarını veren
Kefil olarak Allah yeter değil mi gülnihal?
 

Mübdi’dir canlıları yoktan ilk var eden
Ruhuma açılacak gül müsün gülnihal?

Muid’dir ölü iken sizi tekrar yaratan
Çölleri gül bahçesine çevirdin gülnihal!

Muhsi’dir âlemi mahlûkatı adedince bilen
Sensiz bu yürek bin bir parça gülnihal

Muhit’dir yaratılanları sarıp kuşatan
Kolların açıp sarmaz mısın gülnihal?

Macid’dir kadri keremi ihsan bol olan
Kadri kıymetin başım gözüm üstüne gülnihal

Muhsin’dir iyilikte minnet etmeden bağışlayan
Rabbini bil kula minnet eyleme dedin gülnihal!

Mecid’dir her nevi övgüye layık olan
Gönüllere senden başkası layık mı gülnihal?

Muhyi’dir alelade bir nutfeden yaratan
O, yoktan yokluğu var etmedi mi gülnihal?

Mümit’dir her nefise ölümü tattıran
Ebedi kalacak değiliz dünyada gülnihal!

Muiz’dir aziz edip izzetti ikram veren
Kâinat izzeti ikramındandır gülnihal

Müzil’dir iman nasıp etmeyip zelil eden
Bu hicranlar ile zelil oldum gülnihal!

Mu’it’dir kuluna yardım edip nimetlendiren
senin ümmetinden olmak büyük nimet gülnihal!

Mâni’dir koruyup zarara engel olan
Kalbim hüsnu-maniden çıkmaz mı gülnihal?

Mukaddim’dir yüksek mertebelere çıkartan
“Müminin miracı namazdır” gülnihal!

Muahhir’dir sona erteleyen alçaltan
Seccade değil mi gönül vuslatın gülnihal

Müdebbir’dir sonuçları güzel idare eden
Ahiri neticede hüsnü yârim ol gülnihal

Mukit’tir çöldeki karıncaya rızkını veren
Kalbimin rızkını seninle buldum gülnihal

 

Mennân’dır kendisinden istenince verendir
Gülnihal demekten dilimde tüy bitsin gülnihal!

Mü’min’dir doğrulayan tasdik eden
Âlemlere rahmet geldin ey gülnihal!

Müheymin’dir doğru güvenilir emin olan
Muhammed-ul emin, şanın kebirdir gülnihal!

Mevlâ’dır yardımı desteği beklenen
Elimi tutup bataklıktan kurtar gülnihal!

Veliyy’dir düzenleyen yöneten idare eden
Gülizarı bülbülistan etmedin mi gülnihal?

Nasir’dır dosttur, yardımıyla galip gelinendir
Kalbini aç kalbime ensarım ol gülnihal!

Vahid’dir bölünmeyen parçalanmayan

Sensiz gönüller paramparça gülnihal!

Ehad’dir birdir, tektir, varlıkta dengi yok
Var mı? gülistanda bir dengin gülnihal!

Vitr’dir ebedi ezeli benzeri olmayandir
Ruhul küddüs başkasına yürü dedi mi gülnihal?


Hâdî’dir dilediğini zelil, dilediği hidayet erdirir
Senin ile olan hidayete erir gülnihal

Mudil’dir o gün zelil olanı şaşırtan
Cennete beraber ihtiva edelim gülnihal!

Vâris’dir akılla idrak edilen her şeyin asıl sahibi
Furkan senin tescilin değil mi gülnihal!

Vâsi’dir kudreti ve ilmiyle ihata eden
Kitabın kalbimi kuşatsın gülnihal!

Vâkî’dir sapkınlıktan koruyup himaye eden
Gözlerini kalbimin üstünden ayırma gülnihal!

Vekil’dir tefekkür edenleri en iyi nimetlendiren
“Hasbünallahü ve ni’me’l vekil” dedim gülnihal!

Vehhâb’dır karşılıksız bağışlayan hibe eden
Kalbini kalbime hibe etmez misin gülnihal!

Kaviyy’dir gücü kuvveti azalmayan
Ektiğin fideler ormana döndü gülnihal!
 

 

 

 

Metin’dir kuvvet kudret güç kaynağı
Aciz, güçsüz, mecalsiz kapındayım gülnihal

Vâcid’dir kendisinden gizli saklı olunmayan
Örtüsüne bürünüp kalkansın gülnihal!

Vâlî’dir evreni muazzam idare edendir
Cahiliyeden, asrısaadet eserin gülnihal?

Muksit’dir kâinatları uygun düzende yaratan
Yaşamımı düzen içine koymaz mısın gülnihal?

Malik-ül mülk’dür kâinatın yegâne sahibi
Mülkün tek sahibine döneceğiz gülnihal!

Nur’dur âlemleri nuru ile aydınlatandır
Kâinatın nurun ala nurusun gülnihal?

Allah’tır esmâ-ul hüsna yalnız onundur
Esmâ-ul hüsna hürmetine gülnihal!

 

 

 

 

Mehmet Zeki AFŞİN
Bu haber 585 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS

bursa escort bayan görükle bayan escort

bursa escort görükle escort

escort escort bayan escort istanbul adalar escort anadolu yakası escort anal escort arnavutköy escort atakent escort ataköy escort ataşehir escort avcılar escort avrupa yakası escort bağcılar escort bahçelievler escort bahçeşehir escort bayrampaşa escort beşiktaş escort beykent escort beykoz escort beylikdüzü escort beyoğlu escort bostancı escort büyükçekmece escort çapa escort çatalca escort çekmeköy escort erenköy escort etiler escort eyüp escort fatih escort fenerbahçe escort florya escort fulya escort gaziosmanpaşa escort gecelik escort göztepe escort grup escort gülbağ escort güngören escort halkalı escort haramidere escort hasanpaşa escort ikitelli escort iranlı escort ıspartakule escort istanbul masaj salonu masöz bayan japon escort kadıköy escort kağıthane escort kartal escort kayaşehir escort kızıltoprak escort küçükçekmece escort küçükyalı escort kurtköy escort mahmutbey escort maltepe escort merter escort nişantaşı escort ortaköy escort osmanbey escort pendik escort rus escort sahibe escort sancaktepe escort sarıyer escort şerifali escort şile escort silivri escort şirinevler escort şişli escort şişli masöz suadiye escort sultanbeyli escort sultangazi escort taksim escort topkapı escort türbanlı escort tuzla escort ümraniye escort üsküdar escort zenci escort zeytinburnuescort izmit escort porno izle eskort seks hikayesi hd porn
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI