Bugun...


Ali LALE

facebook-paylas
S?VEREK UYGULAMALI B?L?MLER FAKÜLTES? VE MESLEK YÜKSEKOKULU GÖZDEN ÇIKARILDI MI?
Tarih: 17-05-2024 00:01:00 Güncelleme: 17-05-2024 00:01:00


 

  Siverek Uygulamal? Bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu göçebe ?eklinde e?itim hizmetlerine zor ?artlarda devam etmektedirler. Mekân sorunu yaln?z idarecilerin sorunu de?ildir. ?çinde ye?eren ümitlerle hedefine ula?mak için gelen ö?rencilerimizde yurt olmad???ndan dolay? ye?eren ümitleri de burada sararmaktad?r. Bu ekonomik ?artlarda çocu?unu ba?ka kente gönderip okutmak herkesin i?i de?ildir. Yemek paras?, ula??m ve bar?nma sorunu ba?? ba??na sorun te?kil etmektedir. Bu ?ekilde okul açmak marifet de?ildir. Neden okulun kampusunda bir devlet yurdu olmas?n, bu ö?rencilerimize biz sahip ç?kmazsak kim sahip ç?kacakt?r. Fetö versiyonunu mu bekliyoruz?  O zaman neyi bekliyoruz.

   Say?n Rektörümüz, bu sorunlar? bizden daha iyi bilmektedir. Yurdu olmayan okula ö?renci gelmedi?i gibi gelen ö?rencide annesinden emdi?i süt burnunda gelmektedir. Bu ekonomik krizde ö?rencinin bar?nma, ula??m gideri derken açl???n? giderecek paras? bile kalmaz. Ancak ö?rencilerimizin nas?l ya?amlar?n? sürdü?ünü belki baz?lar? taraf?ndan fark edilmeyebilir. Ama i?in gerçe?i budur. E?er fark edilmi? olsayd?, bu ö?rencilerimizin sorunlar?na e?ilme zahmetinde bulunacaklard?. Bu ö?rencilerimiz, bu okulda donan?ml? bir ?ekilde yeti?ip önce kendisini kurtaracak, sonra ailesine ve ülkesine yararl? olma amac?yla gelmi?lerdir.  Ancak bu ?artlarda yeti?en ö?rencinin okul bitmeden ümitleri tükenmi? halde bir psikolojiye sahip olacaklard?. Onlar?n geleceklerine daha pozitif bakmalar? için Yurt, ula??m ve yemek ihtiyac?n? giderilmelidir.

                Siverek Uygulamal? bilimler Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu sanki hiç kimsenin ula?amad??? ve katk? sunamad??? bir mekan olarak alg?l?yorum, yada birileri buray? gözden ç?karm?? olacak ki ö?renci yurdu olmad??? gibi, hasarl? oldu?undan bo?alt?lan bina neden güçlendirilmiyor? E?er güçlendirilmesi mümkün de?ilse neden y?k?lm?yor?  Kampusta y?k?lmayan bo? bina kötü al??kanl?klara davetiye ç?karmaktad?r. Bu nas?l bir ak?l tutulmas? ki o bo? bina orada öylece b?rak?l?yor.  Birazc?k üst idare sorumluluk ta??yorsa, muhakkak ta??yor, en k?sa zamanda o binan?n ya güçlendirilmesi gerekir, yada y?k?larak yerine ba?ka bir bina yap?lmal?d?r. Siverek’te bugüne kadar neden yurt yap?lmad? onu da anlam?? de?ilim. Yurt olmu? olsayd? bugünkü ö?renci say?s?n?n en az iki kat?na ç?karacakt?. Ona göre yeni bölümler aç?lacakt?. O zaman ekonomik fayda dikkate al?narak tercih edilecekti. Siverek geli?mi? bir ?lçe olmas?na ra?men bir yurt yap?lmam??sa ?lçe büyük ancak zihinler geli?memi? bir ilçe oldu?unun görüntüsü verilmektedir. Tabi ki en büyük sorumluluk Rektörlük ve Valili?e dü?mektedir. Ancak Valili?in bu konuda çaba gösterdi?i bilinmektedir. Ancak sorumlulu?un önceli?i Rektörde oldu?undan çözüme öncülük yapmas? katk? sunmas? da ö?rencilerimiz ve Siverek halk? Rektörden beklemektedir.

                Siverek Uygulamal? Bilimler Fakültesi, Meslek Yüksek Okul ö?rencileri ve Siverek halk? ad?na Siverek sorunlar?n? kendine dert eden bir yazar olarak Yetkililerden iste?imiz, ö?rencilerimizin ekonomik s?k?nt?lardan kurtar?lmas? için kampusta bir yurdun yap?lmas?, kötülüklere davetiye ç?karan bo? binan?n biran önce ya güçlendirilsin yâda y?k?lmal?d?r. Bu ?ekilde yap?l?rsa bir ta?la iki ku? vurulmu? olacak çünkü hem kötü mekân alg?s? olu?madan y?k?lm?? olacak hem de yeni aç?lacak bölümler için yer aç?lm?? olacakt?r.  Bununla da okulumuz ve Siverek halk? ihya edilmi? olacak, aksi takdirde orada meydana gelecek sorunlardan yetkiler sorumludur. Bu yaz?mda bir belge olarak kay?tlara geçecektir.                                         

                                                                                                                  Ali LALE

 Bu yazı 1869 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VÄ°DEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°
HABER ARA
YUKARI