Bugun...


Ali LALE

facebook-paylas
KAD?M ?EH?RDEN F?L?ST?N HALKINA ANLAMLI B?R DESTEK
Tarih: 03-06-2024 00:01:00 Güncelleme: 03-06-2024 00:01:00


 

 Bugün ö?leden sonra torunlar?m? kültür park?na götürmeye karar verdim.  Temiz bir hava alm?? olaca??m hem de torunlar?m? kapal? ev ortam?ndan uzakla?t?racakt?m.  Torunlar?m? e?lendirerek tatl? bir zaman geçirmi? olaca?? dü?üncesiyle bilgisayar?n ba??ndan kalkarak evden d??ar?ya ç?kt?m. Arabaya binerek torunlar?m? evinden ald?m. ilk olarak babas?n?n i? yerine götürdüm. Orada bir çay molas? verdikten sonra saate bakt?m ikindi namaz?na az kalm??t?. Çocuklar? babas?n?n yan?nda b?rakarak, camiye en k?sa yoldan gitmek amac?yla Ofis kültür park?n içinde yürümeye ba?lad?m. Parkta; ya?l?lar,  belediye taraf?ndan konulmu? banklarda oturuyorlar, torunlar? da parkta bulunan sal?ncaklarla ve di?er oyun aletleriyle oynuyorlard?. Kimileri de park?n içinde yürüyü? yap?yorlard?. Bende ikindi namaz?na yeti?mek amac?yla h?zl? bir ?ekilde yürümeye ba?lad?m. O s?rada gözüm bir pankartta ili?ti. Ben o s?rada pankart? geçmi?tim. O bende merak uyand?rd??? için tekrar geri döndüm, üç k?z?n önünde bulunan pankart ve bro?ürlerin önünde durdum. Pankarttaki yaz?y? okudum ve k?zlara bakt?m akranlar? parkta oyunlar oynay?p e?lenirken bu k?zlar?n vakur içinde o pankart?n manevi havas?na bürünmü?lerdi. O ?ekilde insanlar?n pankarttaki yaz?lar? okunmas?n? istiyordu. A?z? süt kokan bu çocuklar?n pankarttaki yaz?lan yaz?lar?n a??rl???n? içinde hissettiklerini yüzlerine yans?yordu. Parkta di?er insanlar?n hiçbir ?ey olmam?? gibi e?lenmesine devam ediyorlard?. Pankarttaki yaz?yla özde?le?mi? bir ?ekilde duru?lar?  beni etkilemi? olacak ki  bu k?sa yaz?y? kaleme almay? kendime bir zorunluluk olarak hissettim.

Parkta oynayarak e?lenmeleri gerekli olan bir  ya?ta olmas?na ra?men onlar vakur bir ?ekilde pankart? tutmalar? ve o sorumlulu?u ta??malar?, Siverek halk? üzerinde farz-? kifaye’ yi yerine getirerek bizleri bu sorumluluktan kurtard?klar? için onlara binlerce te?ekkür ettim. 

          Pankarttaki yaz?lar dikkatimi çekti. Yaz?lar? okudum. Ortada bizim bayrakla, Filistin bayra?? vard?. Üste ?u yaz? vard?. “Yaln?z ?srail ve yanda?lar? de?il, duyars?z Müslümanlar? da protesto ediyoruz!!!” Bayraklar?n alt?nda da ?u yaz? vard?. “Filistin özgür olmad?kça hiçbirimiz özgür de?iliz. “

          Bugün ABD ve Avrupa ülkelerindeki üniversite ö?rencilerine Rabbim hidayet versin. Onlar; insanl?k ad?na bedel öderken bizim üniversiteler deve ku?u gibi ba??n? kuma gümmü?ler, ne insanl?k ad?na ve nede Müslümanl?k ad?na sesleri ç?km?yor. Acaba üniversitelerimizde hala Siyonist kültürü ve bat?n?n de?er yarg?lar? m? hâkim. Bilemiyorum ama göstergeler onu söyletmektedir. Çünkü Siyonistlerin okulunda okuyan ve sonra Milli E?itim Bakan? olan zat! Alman Nazilerinden kaçan Siyonist Yahudilerinden 150 ki?iyi ö?retim görevlisi olarak alm??t?r. Milli kültürüne ba?l? ö?retim görevlilerini de istifaya zorlam??t?r.  ??te böyle bir Türkiye’den geliyoruz. Hiçbir ?eyimizi sa?lam b?rakmam??lar. G?dalar?m?z? ve neslimizi bozmu?lar, ?slami anlay???m?z? kendilerine göre yorumlam??lar. K?sacas? Siyonistlerin istedi?i k?vama gelmi?iz, Birli?imizi, gücümüzü ve hem de inanc?m?z? kaybetmi?iz. Bu üç faktörü kaybedenler özgürlüklerini de kaybederler. Allah sonumuzu hay?r eylesin.

                                                                                                                          Ali LALEBu yazı 1109 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VÄ°DEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°
HABER ARA
YUKARI