Bugun...


Zeki Özer

facebook-paylas
Diyarbak?r'da Halk?n Taleplerine Yan?t Vermek Gerekiyor
Tarih: 03-06-2024 00:03:00 Güncelleme: 03-06-2024 00:03:00


 

Diyarbak?r Büyük?ehir Belediyesi, %64 oy oran?yla DEM Partisi taraf?ndan kazan?ld?. Ancak, seçimin üzerinden iki aydan fazla süre geçmesine ra?men, Diyarbak?r'?n acil ihtiyaç duydu?u projelerin hala ba?lat?lmam?? olmas?, halk aras?nda ciddi tepkilere yol açmaya ba?lad?. Bu durum, özellikle Türkiye genelinde etkisini gösteren ekonomik krizin Diyarbak?r'da da hissedilmesiyle daha belirgin hale gelmi?tir.

Ekonomik kriz, Diyarbak?r'daki vatanda?lar?n ya?am ko?ullar?n? zorla?t?r?rken, belediyenin bu duruma yönelik çözüm önerileri sunmamas? ele?tirilerin oda??nda. Halk?n temel ihtiyaçlar?ndan biri olan ekmek, ekonomik s?k?nt?larla bo?u?an aileler için bile zor ula??labilir hale gelmi?tir. Bu ba?lamda, belediyenin seçim döneminde vaat etti?i halk ekmek f?r?nlar?n?n bir an önce hayata geçirilmesi büyük önem ta??maktad?r. Her ilçede birer halk ekmek fabrikas? kurulmas?, maddi durumu olmayan vatanda?lara ucuz ve hatta bedava ekmek da??t?lmas?, halk?n beklentileri aras?nda ilk s?rada yer al?yor. Böyle bir proje, sadece ekonomik krizin etkilerini hafifletmekle kalmayacak, ayn? zamanda belediyeye olan güveni de art?racakt?r.

Bunun yan? s?ra, belediyenin Kur'an kurslar?n? kapatma giri?imleri de halk aras?nda tepkiye yol açmaktad?r. Diyarbak?r halk?, hem belediyeye destek verip oy kullanmakta hem de çocuklar?n? Kur'an kurslar?na göndermektedir. Kur'an kurslar?n?n kapat?lmas?n?n belediyeye hiçbir faydas? olmayaca?? gibi, halk?n tepkisine neden olabilir. Belediye, bu tür konularla u?ra?mak yerine, Diyarbak?r'?n eksikliklerini gidermeye odaklanmal?d?r. Örne?in, belediyenin Ba?lar ilçesinde sahip oldu?u geni? arazilerde yaz sezonunda meyve ekimi yapabilir. Bu meyveler, sezon sonunda toplanarak, ?ehrin belli noktalar?nda kurulacak kent marketlerinde ucuza sat?labilir. Böylece, hem belediye ekonomik bir katk? sa?lar hem de halk?n temel ihtiyaçlar?na yönelik önemli bir ad?m at?lm?? olur.

Diyarbak?r halk?n?n ba?ka bir önemli ihtiyac? da mesire alanlar?d?r. Yoksul halk?n tatile gitme imkan? olmad??? için, belediye taraf?ndan yarat?lacak tatil alanlar? büyük bir eksikli?i giderecektir. Mesire alanlar?, halk?n sosyal ihtiyaçlar?n? kar??laman?n yan? s?ra, ?ehirdeki ya?am kalitesini de art?racakt?r. Belediye ba?kanlar?n?n tasarruf tedbirlerinin arkas?na s???nmamas? gerekmektedir. Diyarbak?r'?n kaynaklar?, do?ru ve dürüst bir ?ekilde kullan?ld???nda, Diyarbak?r halk?na yeterli olacakt?r. Kayyum belediyeler gibi h?rs?zl??a tevessül edilmedi?i müddetçe, bu kaynaklar halk?n memnuniyetini sa?lamak için kullan?labilir.

Belediyenin yapabilece?i bir di?er önemli proje ise, ?ehrin farkl? bölgelerinde gençler ve çocuklar için spor ve e?itim merkezleri açmakt?r. Bu tür merkezler, gençlerin ve çocuklar?n hem bedensel hem de zihinsel geli?imine katk? sa?layacak ve onlar? kötü al??kanl?klardan uzak tutacakt?r. Ayr?ca, bu merkezlerde verilecek kurslar ve e?itim programlar?, gençlerin yeteneklerini ke?fetmelerine ve geli?tirmelerine olanak tan?yacakt?r. Belediye, bu tür projelerle hem gençlerin hem de ailelerin takdirini kazanabilir.

Sonuç olarak, Diyarbak?r'?n acil ihtiyaçlar?na yönelik projeler h?zla hayata geçirilmeli ve halk?n taleplerine yan?t verilmelidir. Belediye yönetimi, halk?n beklentilerini kar??lamak için daha aktif ve proaktif bir yakla??m sergilemelidir. Halk ekmek f?r?nlar?n?n kurulmas?, meyve ekimi ve kent marketleri, mesire alanlar? olu?turulmas? ve spor-e?itim merkezleri gibi projeler, Diyarbak?r'?n sosyal ve ekonomik yap?s?n? güçlendirecektir. Böylece, belediye halk?n güvenini kazanarak daha etkin ve verimli bir yönetim sergileyebilir. Diyarbak?r'?n kaynaklar?, do?ru ve dürüst bir ?ekilde kullan?ld???nda, halk?n refah?n? art?rmak için yeterlidir. Belediye yönetimi, bu kaynaklar? etkin bir ?ekilde kullanarak, halk?n memnuniyetini sa?lamal? ve Diyarbak?r'? daha ya?anabilir bir ?ehir haline getirmelidir.Bu yazı 2256 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VÄ°DEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKÄ°TLERÄ°
HABER ARA
YUKARI