bursa escort bursa bayan escort bursa escort bursa escort bursa escort bayan bursa escort bursa vip escort görükle escort bayan alanya escort bayan antalya eskort eskişehir escort mersin escort görükle escort bayan alanya escort bodrum escort bayan alanya transfer
Bugun...DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-21

BİSMİL ÂLİMLERİ - 1 1. Seyda Molla Muhammed Arabkendî (1911-1987)

facebook-paylas
Tarih: 06-05-2021 00:55

DİYARBAKIR’IN FİKİR VE İLİM ÖNCÜLERİ-21

Arabkend (yeni adıyla Bayındır) köyü Bismil’e 20 km. uzaklıkta Savur Çayı’na yakın yüksek bir yerde kurulmuş bir köydür. Bu köyde yapılan medresenin kurucusu bölgenin en ünlü âlimlerinden biri olan Seyda Şeyh Muhammed Arabkendî’dir. Qamişlo’ya bağlı Amûdê beldesinde Seyda Mela Abdullatif’in (ö. 1974) yanında medrese tahsilini bitiren Seyda Arabkendî, doğmuş olduğu Arabkend köyüne dönerek burada caminin bitişiğinde bir oda ve bir holden oluşan “Hücre” tipi bir medrese yaptırarak müderrisliğe başlamıştır.  Seyda Arabkendî, mütevazi medresesinde okutmuş olduğu talebelerine sadece hocalık değil, aynı zamanda babalık ve abilik de yapardı. Bu bağlamda 10 talebenin “ratıb” veya “tayin” denilen öğün yemeklerini köylüler karşılarken, 10’dan fazla olanlarınkini de Seyda karşılardı. Talebelerin sıcak ekmeklerini her gün tandırda bizzat Seyda’nın fedakâr hanımları pişirirdi. Fakir ve yetim olan talebelerin kitap paraları ve diğer birçok ihtiyaçları Seyda tarafından karşılanırdı.

NOT: Ben, Çınar’a bağlı Sergelya Köyü Medresesi’nde Seyda Mela Ali’nin yanında okurken fırsat buldukça Arabkend köyüne giderek rahmetli Seyda Arabkendî’yi ve medresesindeki talebeleri ziyaret ederdim. Zaten Seyda Arabkendî aynı zamanda hocam Seyda Mela Ali’nin de hocasıydı (Kadri yıldırım).

 

Hayatı

Seyda Şeyh Muhammed Arabkendî, 1911 yılında Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Arabkend (Bayındır) köyünde dünyaya gelmiştir. Babası, mezarı bu köyde olan Seyyid Yusuf, Annesi de Bismil’in Mîrzabega (Mirzabey) köyünden Seyyid Abdülkadir’in kızı Rabia Hatun’dur. Daha çok küçük iken babası vefat eden Seyda, annesinin himayesi altında büyük abisi Hacı Mehdi ile birlikte zor şartlarda büyümüştür. Annesi onu okutmak için elinden gelen çabayı harcamıştır.

 Medrese Tahsili

İlk tahsiline köyün imamı Molla Said’in yanında Kur’an-ı Kerim okuyarak başlayan Seyda Arabkendî, daha sonra aşağıda belirtilen âlimlerin yanında tahsil görmüştür.

1) Molla Abdüsselam (ö. 1959?): Mardin’in Savur ilçesine bağlı Cevizli köyünden olan bu âlim, medrese tahsilini bitirip icazetname aldıktan sonra Bismil’in Şeyh Yusuf köyüne yerleşerek burada müderrislik yapmıştır. Seyda Arabkendî, bu ilk hocasının medresesinde temel eğitim olarak şu kitapları ve ait oldukları ilimleri okumuştur:

Ğâyetü’l-İhtisâr               (Fıkıh)

Emsile                                  (Sarf)

Bina                                      (Sarf)

İzzî                                         (Sarf)

Avâmil                  (Nahiv)

Zurûf                                    (Nahiv)

Terkîb                                  (Nahiv)

2)Molla Hasan (ö. 1966): Seyda Arabkendî, 15-16 yaşlarındayken Bismil’in Fetlê köyünde müderris olan Molla Hasan’ın medresesinde bu hocasından aşağıdaki kitapları ve ait oldukları ilimleri okumuş ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkınca bu medreseyi terk etmek zorunda kalmıştır:

Sadullah Sağîr                   (Nahiv)

Şerhü’l-Muğnî  (Nahiv)

Sadînî/Sadüddîn              (Sarf)

3)Molla Tahir (ö. 1964?): Seyda Arabkendî, Diyarbakır Yuvacık köyünde ikamet eden bu üçüncü hocasından 17 yaşındayken okuduğu kitaplar ve ait oldukları ilimler şunlardır:

Hallü’l-Meâkıd  (Nahiv)

Sadullah Berda’î               (Nahiv)

Süyûtî                                  (Nahiv)

4)Şeyh Kemâl (ö. 1948?): Bu zat, Seyda Arabkendî’nin dördüncü hocası ve ilk mürşididir. Seyda, Savur’un Ahmetli köyünde müderrislik yapan bu hocasından “Molla Camî” (el-Fevâidü’d-Diyâiyye) ve onu takip eden kitapları okumuş ve ilk tasavvuf-tarikat derslerini de yine bu hocasından almıştır.

5)Molla Abdüllatîf (ö. 1974?): Seyda Arabkendî, tahsilini Qamişlo ilçesine bağlı Amûdê beldesinde müderrislik yapan bu hocasının yanında tamamlamıştır.  Denildiğine göre Orada tahsilini sürdürürken gözlerinden ve başından çok rahatsız olmuş, gözleri okuyamaz hale gelmiş ve bu yüzden memleketine geri dönmek zorunda kalmıştır. Bu durum on seneden fazla devam etmiştir. Bu sürede ilim tahsilinden uzak kalmış ve böylece bazı ilim dallarında usulen okunması gereken ِönemli kitapların bir bölümünü okuyamamıştır. Aradan geçen bu süreden sonra, bir gün misafirliğine gelen bir derviş, gözleri için bir ilaç verip kullanmasını tavsiye etmiştir. Gece o ilacı kullanınca çok şiddetli bir ağrı duymuş ve bir ara gözlerinin artık hiç görmeyeceği hissine kapılmıştır. Fakat ortalığın aydınlanmasıyla birlikte gözlerindeki rahatsızlığın iyiye doğru gittiğini fark etmiş ve kullandığı ilacın bir benzerini Mardin’den temin ederek kullanmış, neticede gözleri eski sağlığına kavuşmuştur. Böylece medresede takip edilen metoda göِre okuyamadığı kitapların mukaddimesini veya başından teberrüken bir-iki ders okuyup Şeyh Ahmed Haznevî’nin büyük oğlu Şeyh Masum’dan icazetname almıştır.

Seyda Arabkendî’nin hocalarından birisinin de Norşinli Şeyh Muhammed Diyauddin (Hazret)’in halifelerinden Şeyh Mahmud Tileylunî (Karaköylü Şeyh Mahmud) olduğu ve Kızıltepe ilçesine bağlı Avênâ köyünde bu hocasından bazı dersler aldığı söylenmektedir.

Tasavvufî Yönü

Tasavvufî terbiyesini, o yörede meşhur olan Şeyh Kemal’in yanında alan Seyda, Şeyh Kemal vefat edene kadar onun yanında kalmış ve kimseye intisap etmemiştir. İlim tahsili sırasında Şeyh Ahmed Haznevî’nin müritleriyle bir süre beraber kalmış, fakat ona intisap etmemiştir. Arabkend köyünde imam iken oralardan geçen bir kervan kendisine birkaç risaleden oluşan bir kitap vermişlerdi. Risaleler arasında bulunan Şeyh Sibğatullah’ın “el-Mineh” adlı risalesini okuyunca çok etkilenmiştir. Bundan dolayı Nakşibendî tarikatının Seyyid Sıbğatullah’tan gelen koluna çok sempati duymuştur. Bundan sonra kendisine en yakın hissettiği Nakşibendîlerden Şeyh Ahmed Haznevî’nin büyük oğlu Şeyh Masum’a intisap etmiştir. Şeyhine olan bağlılığından dolayı her türlü hizmeti yapmaktan geri durmamış, hatta Şeyh Masum’un yanında tasavvufî sülûkuna devam ederken, sıradan bir mürid olmayıp büyük bir âlim olmasına rağmen, elleri şişip hiçbir şey tutamayacak hale gelinceye kadar amele gibi çalışmıştır. Öyle ki, Şeyh Masum’un Tilmaruflu köylüleri, Şeyh Muhammed’i tanımadıklarından kendi aralarında şöyle fısıldamışlar:  “Ne güzel hizmetçi, keşke Şeyh efendi ona ücret verseydi de sürekli hizmet etseydi. Şeyh efendinin darılmayacağını bilsek aramızda onun ücretini karşılayıp burada kalmasını sağlardık”.

Tasavvufi terbiyesini Şeyh Masum’un yanında tamamlayan Seyda, ondan halifelik de almıştır. Tarikat hayatı, sofilerin hurafe ve şatahatlarından uzak bir üslupla devam etmiştir.

 İlme Hizmeti

Çocukluğu ve gençliğinin büyük bir bölümü ilim tahsili ile geçen Seyda, Arabkend köyüne dِöndükten sonra sağlığı elverince ilim tedrisatına tekrar başlamıştır. Kِöy sakinleri su ihtiyaçlarını yağmurdan sonra sarnıçlarda biriken su ile karşılayan köylüler fakirlik ve yoksulluk içinde idiler. Bu zor şartlar içerisinde 50-60 talebeyi sürekli okutmuştur. Köylüler ancak 10’a yakın ِtalebenin ihtiyacını karşılarken, geri kalan öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını Seyda karşılamıştır. Tüm gelirini talebelere harcayan Seyda, evinde de hiçbir şey kalmayınca köyünde her türlü hizmetini yapan sırdaşı Hacı İbrahim’i çağırıp, hiç kimseye anlatmamasını da tembih ettikten sonra, çok değerli cübbesini satıp, karşılığında da buğday almasını istemiştir. Bu şekilde satın alınan buğdayla öğrencilerin eğitimini sürdürmüştür. İki hanımı da öğrencilerin yemeğini ve ekmekleri pişirip ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Hatta su sıkıntısından dolayı Arabkend köyünden Mirzabey köyüne gitmek zorunda kalan Seyda ve ِtalebeleri orada da tahsil faaliyetini aksatmadan sürdürmüşlerdir. Bu şekildeki zor şartlar altında birçok büyük âlim yetiştirmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Molla Muhammed Emin Gercûsî,

Molla Nuri Xanikî,

Molla Muhammed Salih Ğursî,

Molla Muhammed Ğursi,

Molla Hıdır Ğursî,

Molla Rıdvan,

Molla Nusreddîn,

Molla Celal Yıldız,

Molla Burhan,

Molla Selahaddîn,

Molla Hüsnü,

Molla Said,

Molla Şerif Eroğlu,

Molla Hasan,

Molla Ramazan ve daha niceleri...

Bu hocaların büyük çoğunluğu ilim tedrisatına devam etmektedirler. Seyda’nın müderrislik hizmetleri sağlık durumu elverinceye kadar devam etmiştir. Birçok hastalığa müptela olunca bedenen yorgun düşmüş ve tedris faaliyetini bırakmak zorunda kalmıştır. İlimde büyük bir üstünlük sahibi olan Seyda hakkında yörenin âlimleri, “alet ilmi dünyadan kalkmış olsa Şeyh Muhammed onu tekrar icat eder” demişlerdir.

İrşad Hayatı

Sağlık durumu artık tedrisata el vermeyince bırakıp irşada başlayan Seyda, halk tarafından büyük bir teveccüh gördü. Özellikle o yörede bulunan hocaların çoğu ona mürid oldular. Müridlerinin çoğu âlim olduğundan dolayı bidat ve hurafelerden tarikatı muhafaza etmişlerdir.

Vefatı ve Geride Bıraktığı Halifeler

Seyda, hastalığından dolayı tedavi için gittiği Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde Çarşamba günü 1 Nisan 1987’de, sabah 09.00 civarında, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Cenazesi Ankara’dan Arabkent’e getirildi ve on binlerce kişiden oluşan bir kalabalık tarafından defnedildi. Seyda, isimleri aşağıda verilen 13 kişiye halifelik vermiştir:

1-Yeğeni Said Muhammed Naci: Halen Arabkent köyünde ikamet etmektedir.

2-Molla Muhammed Emin Gercûşî: Halen Batman’da ikamet etmektedir. Bir süre tedrisatla uğraştıktan sonra şartların müsait olmamasından dolayı tedrisata ara vermiştir.

3-Molla Bekir el-Hasbinasî: Bu zat halen Gaziantep’de ikamet etmekte ve ilim-irşad faaliyetleri devam etmektedir.

 4-Molla Abdulhalim Hesterikî: Halen Batman’a bağlı Anculîn köyünde ikamet etmektedir.

5-Molla Nasruddîn: Halen Van’da ikamet edip hizmet ve irşatla meşguldür.

6-Molla Reşat: Halen Batman’da ikamet etmektedir.

 7-Molla Muhammed: Şu anda Mardin’in Kızıltepe ilçesinde ikamet etmektedir. İlmi hizmetlerini ve medrese tedrisatını sürdürmektedir.

 8-Molla Muhammed Salih Ğursi: Asrımızın en seçkin âlimlerinden biri olan Seyda Molla Salih Xursî, halen Konya’da ikamet etmekte ve yüzlerce talebeye müderrislik yapmaktadır.

9-Molla Ahmed Halêlî: Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Omera köyünde imam olarak görev yaptığı sıralarda vefat etmiştir.

 10-Molla Sabri: Batman’ın Kozluk ilçesinde ilim ve irşada büyük katkıları olan Seyda Molla Sabri yakın zamana kadar tedrisatla meşgul idi. Fakat hastalığı nedeniyle bırakmak zorunda kalmıştı. Vefat etmiştir.

 11-Molla Rıdvan: Halen Mardin’in Kızıltepe ilçesinin Selaxê köyünde ilim tedrisatıyla meşguldür.

 12-Molla İbrahim Kerxî: Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Aktepe köyünde ikamet etmektedir.

 13-Molla Hıdır: Halen Diyarbakır’da ilmi faaliyetlere devam etmektedir. Benim de medrese arkadaşlarımdan olan oğulları Molla Abdülvehhab ve Molla Salih Ekinci kardeşler halen İstanbul’da ilim ve medrese hizmetlerine devam etmektedirler.

Seyda Şeyh Muhammed Arabkendî’nin Bediüzzaman

Said Nursî’nin Vefat Ettiği Gün Söyledikleri

Seyda Molla Muhammed Salih Ekinci Hoca’nın aktardığına göre; Bediüzzaman Said Nurrsi vefat ettiği gün Ramazan idi. Ortalık birden kararmıştı. İkindi vaktinde dünya kararmıştı. Sanki akşam ile yatsı arası gibi olmuştu. Bir yağmur yağdı. Kan gibi yağıyordu. Sabah kalkıp baktıklarında her yer kan gibi kıpkırmızıydı. Taş, toprak, ağaç her yer kızarmıştı. Seyda Arabkendî o gün bu durumu görünce; “bugün büyük bir zat vefat etmiş” demiştir. Hatta gözü Til Maruf tarafındaydı. Oradan tarikat almıştı. Oradan bir şey olabilir diye düşünüyordu. Tabii herkes kendine yakın olan şeyleri düşünüyor. Sonradan Bediüzzaman’ın o gün vefat ettiği haberi gelince çok üzülmüş ve demiş ki: “Bu zatın bu kadar büyük olduğunu bilseydim, mutlaka ona ulaşır, onu ziyaret ederdim.”

Eserleri

Seyda, “durum ve zaman müsait olmadığından dolayı yazma imkânı bulamadık” demiştir. Bununla birlikte geride aşağıda belirtilen iki üç risale bırakmıştır:

1)e-İkdu’l-Cevherî fî Şerhi Luğazi Behaüddîn el-Âmilî: Seyda Arabkendî bu risalesinde Bahaüddîn el-Âmilî’nin “Keşkül” adlı eserinde Nahiv ilmiyle ilgili geçen ve bir nevi bilmece türüne giren anlaşılması zor  “luğaz”ları şerh etmiştir.

2)Şeyh Masum Haznevî’ye gönderdiği belâgat dolu şiirlerle zenginleştirmiş olduğu bir “Risale”

3)Nikâh ile ilgili bir mesele hakkında kaleme aldığı bir “Risale”.

Seyda ayrıca Nakşibendî Tarikatının adabı ile ilgili küçük bir risale ve Arapça bazı kasideler yazmıştır.

2. Molla İbrahîm Bellî (ö. 1963)

3. Oğlu Molla Abdülbaki Bellî (ö. 2010)

Bismil’in Bellî köyünde inşa edilen medresenin kurucusu Molla İbrahîm Bellî, bunu şöhrete kavuşturanı da oğlu Molla Abdülbaki Bellî’dir. Şimdi baba-oğul bu iki âlimi biraz tanıyalım.

Molla İbrahim Bellî (1891-1963)

1891 yılında doğmuştur. O kendisini Molla İbrahim Halil el-Xiyanî şeklinde ifade etmiştir. 12 yıl Bismil’in Bameydan köyünde, 8 yıl da Başko köyünde kaldıktan sonra Belli köyüne yerleşmiştir. Aynı zamanda kayınpederi olan Molla Yahya Ferhandî’den icazet almıştır. Çok sayıda öğrenci yetiştiren bir müderristir. İcazet verdiği bazı âlimler şunlardır:

1)Diyarbakır eski müftülerinden Salih Tanrıverdi,

2)Kendi oğlu Molla Abdulbaki Aslan,

3)Damadı Molla Şemseddin Ğarzî,

4)Seyfülmüluk köyünde Şeyh ve müderris iken 2008 yılında vefat eden Şeyh Mehdi,

5)Silvan’ın Salik köyünden Molla Ömer,

6)Molla Abdullatif Şemami,

7)Çınar müftülüğü yapmış olan Molla Muhammed Emi

8)Molla Salih Akikî.

Seyda 1963 yılında 72 yaşında iken Bellî köyünde vefat etmiştir. Mezarı bu köydedir.

Molla Abdulbaki Bellî (ö. 2010 )

Molla İbrahim-i Belli’nin oğludur. Soyadı Aslan’dır. 1923 yılında Şeyh Hamza (Hamzalı) köyünde doğmuştur. Yanlarında okuduğu bazı hocaları şunlardır:

1)Babası Molla İbrahim,

2)Molla Yahya,

3)Molla Salih (Müftü),

4)Molla Ömer.

Seyda, ilmî icazetini babasından almış ve kendisi de Bismil’in Başko ve Belli köylerinde uzun yıllar imamlık ve müderrislik yapmıştır. 2010 yılında vefat eden Seyda, yaklaşık 40 kişiye icazet vermiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

1)Molla Salih Kandemir,

2)Molla Hedyetullah Kandemir,

3)Molla Zeynelabidin Çiçek,

4)Haydereka köyünde Molla Cemal,

5)Molla Galip,

6)Molla Salih Kanika,

7)Gaziantep’te müderrislik yapan Molla Ramazan.

4. Şeyh Ömer Tilşahmî

Bismil’in Tilşahm Köyü’ndendir. Şeyh İbrahim Bilcunî’nin damadıdır. Özellikle fıkıh konularındaki derin bilgisi ile tanınmıştır. Şeyh Said-i Bahçe ve Molla Yahya Ferhandî onun talebeleridir. Seyda eser olarak şu iki çalışmayı yapmıştır:

1)Kadı Beydavî (ö. 685 / 1286)’ ye ait bir Fıkıh Usulü kitabı olan ve medreselerde ders kitabı olarak okutulan “Minhacu’l-Vusûl ila İlmi’l-Usûl” üzerine yazdığı şerh.

2)Namaz vakitlerine dair bir “Takvim”.

 
Bu haber 1812 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Diyarbakır Haberleri

Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
HAVA DURUMU
YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Alanyaspor 6 5 0 1 15 2 16 +13
2 Fenerbahçe 5 3 0 2 7 4 11 +3
3 Galatasaray 6 3 2 1 8 5 10 +3
4 Fatih Karagümrük 6 2 2 2 9 7 8 +2
5 Kasımpaşa 6 2 2 2 4 3 8 +1
6 Antalyaspor 6 2 2 2 6 8 8 -2
7 Yeni Malatyaspor 6 2 2 2 6 9 8 -3
8 Göztepe 6 1 1 4 10 7 7 +3
9 BB Erzurumspor 5 2 2 1 7 6 7 +1
10 Sivasspor 4 2 1 1 5 4 7 +1
11 Başakşehir FK 6 2 3 1 7 7 7 0
12 Gaziantep FK 6 1 1 4 8 9 7 -1
13 Hatayspor 4 2 1 1 3 6 7 -3
14 Konyaspor 5 1 1 3 5 3 6 +2
15 Kayserispor 5 2 3 0 4 8 6 -4
16 Çaykur Rizespor 5 1 2 2 7 8 5 -1
17 Trabzonspor 5 1 2 2 5 7 5 -2
18 Denizlispor 5 1 2 2 3 7 5 -4
19 Beşiktaş 4 1 2 1 5 7 4 -2
20 Gençlerbirliği 5 1 3 1 3 6 4 -3
21 MKE Ankaragücü 4 0 3 1 4 8 1 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Tuzlaspor 7 5 0 2 16 7 17 +9
2 İstanbulspor 7 5 1 1 15 6 16 +9
3 Adana Demirspor 7 4 1 2 14 6 14 +8
4 Samsunspor 7 4 1 2 11 7 14 +4
5 Ankara Keçiörengücü 7 4 2 1 8 6 13 +2
6 Altınordu 7 4 2 1 11 10 13 +1
7 Giresunspor 6 3 1 2 11 10 11 +1
8 Altay 6 3 2 1 10 4 10 +6
9 Balıkesirspor 7 3 3 1 8 9 10 -1
10 Adanaspor 7 2 2 3 10 9 9 +1
11 Bursaspor 6 2 3 1 11 11 7 0
12 Akhisarspor 6 1 2 3 4 4 6 0
13 Bandırmaspor 7 1 4 2 6 11 5 -5
14 Menemenspor 6 1 3 2 6 11 5 -5
15 Ümraniyespor 7 1 4 2 8 15 5 -7
16 Ankaraspor 7 1 5 1 4 12 4 -8
17 Eskişehirspor 7 0 4 3 2 13 3 -11
18 Boluspor 6 0 4 2 4 8 2 -4
Takım O G M B A Y P AV
1 Turgutluspor 6 5 1 0 6 3 15 +3
2 Serik Belediyespor 6 4 0 2 11 2 14 +9
3 Eyüpspor 6 4 1 1 12 6 13 +6
4 Van Spor 6 3 1 2 4 3 11 +1
5 Kırklarelispor 6 2 0 4 7 1 10 +6
6 Karacabey Belediyespor 6 3 2 1 7 4 10 +3
7 Elazığspor 6 3 2 1 9 8 10 +1
8 Bayburt Özel İdare Spor 5 3 2 0 6 5 9 +1
9 Sakaryaspor 6 2 1 3 5 4 9 +1
10 Tarsus İdman Yurdu 6 2 1 3 10 10 9 0
11 Etimesgut Belediyespor 6 2 2 2 5 4 8 +1
12 Mamak FK 6 2 2 2 6 6 8 0
13 Kırşehir Belediyespor 6 2 2 2 5 5 8 0
14 Pendikspor 6 2 3 1 10 8 7 +2
15 Pazarspor 6 2 4 0 9 15 6 -6
16 Sivas Belediyespor 5 1 2 2 7 7 5 0
17 Bodrumspor 6 1 4 1 7 9 4 -2
18 1922 Konyaspor 6 1 4 1 3 5 4 -2
19 Kastamonuspor 6 0 4 2 6 14 2 -8
20 Kardemir Karabükspor 6 0 6 0 2 18 0 -16
Takım O G M B A Y P AV
1 1928 Bucaspor 5 4 1 0 12 4 12 +8
2 Diyarbekirspor 5 4 1 0 7 2 12 +5
3 Fatsa Belediyespor 5 4 1 0 7 3 12 +4
4 Çankaya FK 5 4 1 0 8 5 12 +3
5 Arnavutköy Belediye 5 3 0 2 6 3 11 +3
6 Belediye Derincespor 5 2 1 2 7 5 8 +2
7 Ofspor 5 2 1 2 8 7 8 +1
8 Yeşilyurt Belediyespor 5 2 2 1 8 6 7 +2
9 Kızılcabölükspor 5 2 2 1 8 7 7 +1
10 Artvin Hopaspor 5 2 2 1 6 7 7 -1
11 Edirnespor 5 2 3 0 6 8 6 -2
12 Payasspor 5 1 3 1 3 6 4 -3
13 Nevşehir Belediyespor 5 1 4 0 4 8 3 -4
14 1877 Alemdağspor 5 0 3 2 2 8 2 -6
15 Kemerspor 2003 5 0 4 1 5 10 1 -5
16 Manisaspor 5 0 4 1 3 11 1 -8
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/10/2020 Fenerbahçe vs Trabzonspor
 26/10/2020 Denizlispor vs Beşiktaş
 26/10/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 30/10/2020 Fatih Karagümrük vs BB Erzurumspor
 30/10/2020 Trabzonspor vs Kasımpaşa
 31/10/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 31/10/2020 Göztepe vs Alanyaspor
 31/10/2020 Galatasaray vs MKE Ankaragücü
 01/11/2020 Çaykur Rizespor vs Kayserispor
 01/11/2020 Konyaspor vs Başakşehir FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/10/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 26/10/2020 Boluspor vs Menemenspor
 30/10/2020 Balıkesirspor vs Adanaspor
 30/10/2020 Tuzlaspor vs Altay
 31/10/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 31/10/2020 Bursaspor vs Boluspor
 31/10/2020 Menemenspor vs Ankaraspor
 31/10/2020 Altınordu vs Bandırmaspor
 01/11/2020 Ankara Keçiörengücü vs İstanbulspor
 01/11/2020 Eskişehirspor - Akhisarspor Eskişehirspor ligdeki son 7 maçında hiç kazanamadı  Akhisarspor yenilmez
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Etimesgut Belediyespor vs Serik Belediyespor
 28/10/2020 Eyüpspor vs Pendikspor
 28/10/2020 Kastamonuspor vs Bayburt Özel İdare Spor
 28/10/2020 Kırklarelispor vs Kırşehir Belediyespor
 28/10/2020 Pazarspor vs Karacabey Belediyespor
 28/10/2020 Sakaryaspor vs Sivas Belediyespor
 28/10/2020 Tarsus İdman Yurdu vs Mamak FK
 28/10/2020 Turgutluspor vs Kardemir Karabükspor
 28/10/2020 Van Spor vs Bodrumspor
 28/10/2020 1922 Konyaspor vs Elazığspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 28/10/2020 Payasspor vs 1928 Bucaspor
 29/10/2020 Arnavutköy Belediye vs Artvin Hopaspor
 29/10/2020 Belediye Derincespor vs Nevşehir Belediyespor
 29/10/2020 Edirnespor vs Fatsa Belediyespor
 29/10/2020 Kemerspor 2003 vs Çankaya FK
 29/10/2020 Manisaspor vs 1877 Alemdağspor
 29/10/2020 Ofspor vs Yeşilyurt Belediyespor
 29/10/2020 Diyarbekirspor vs Kızılcabölükspor
SON YORUMLANANLAR
  • HABERLER
  • VİDEOLAR
HABER ARŞİVİ
NAMAZ VAKİTLERİ
HABER ARA
YUKARI YUKARI